Offisielt fra statsråd 9. oktober 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om endringer i domstolloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. oktober 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 4 (2020-2021)
Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 12 S (2020-2021)
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 10 LS (2020-2021)
Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere
(Nyhetssak)

Prop. 11 L (2020-2021)
Endringer i domstolloven (domstolstruktur)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.

Finansdepartementet
Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 20 om endring i foretakspensjonsloven med virkning til og med 30. juni 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 21 om endring i innskuddspensjonsloven med virkning til og med 30. juni 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 22 om endring i tjenestepensjonsloven med virkning til og med 30. juni 2021.

Forlengelse av lov 17. april 2020 nr. 25 om endring i forsikringsavtaleloven med virkning til og med 30. juni 2021.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 5. juni 2015 nr. 39 om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven). Loven trer i kraft 19. oktober 2020.

Ikraftsetting av lov 21. juni 2017 nr. 93 om endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer). Endringsloven trer i kraft 19. oktober 2020.

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2019 nr. 107 om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.).
Endringsloven del I, endringene i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 5 og ny § 7 a, II og III trer i kraft 19. oktober 2020.

Delt ikraftsetting av lov 12. juni 2020 nr. 65 om endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.). Endringsloven del III og IV trer i kraft 19. oktober 2020.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 2. september 2005 nr. 1010 om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om opphevelse av forskrift 27. mars 2020 nr. 475 om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med framlagte forslag.

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter passloven §§ 1, 2, 8 og 12 og etter ID-kortloven §§ 3, 6, 9 og 14 til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser m.v.)

5. Styrer og utvalg m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Tingrettsdommer Dag Jodaa gjenoppnevnes som medlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 9. oktober 2020 til 8. oktober 2023.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Lisboa, Portugal, Tove Bruvik Westberg, tillike til ambassadør i Bissau, Republikken Guinea-Bissau.

Utnevning av underdirektør Elisabeth Schwabe-Hansen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Thomas Devold til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/1564 om visse tillatte former for bruk av visse verker og andre arbeider som er vernet av opphavsretten og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre former for nedsatt leseevne mv., og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet i samsvar med framlagte forslag.

Inngåelse av avtale om fortsatt anvendelse og endring av overenskomst mellom Norge og Storbritannia om gjensidig anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile saker undertegnet i London 12. juni 1961 i samsvar med framlagte forslag.

Inngåelse av protokoll av 18. november 2019 om endringer i Internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk i samsvar med framlagte forslag.
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra 14. oktober 2020 til og med 14. november 2020 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.