Offisielt fra statsråd - budsjettforslag 2001

Offisielt fra statsråd - budsjettforslag 2001

Fra statsråd 15. september 2000 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St. prp. nr. 1 (2000-2001) – Skattebudsjettet/Trygdebudsjettet: 2001

Utenriksdepartementet
Utgiftskap. 100-197
Inntektskap. 3100-3157

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Utgiftskap. 0011, 1500-1593, 2445 og 2470
Inntektskap. 3011, 4500-4593, 5445-5446 og 5670

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden

Barne- og familiedepartementet
Utgifter under programområde 28
Fødselspenger

Fiskeridepartementet
Utgiftskap. 1000-1070 og 2415
Inntektskap. 4000-4070

Fiskeridepartementet
Utgifter under programområde 33
Arbeidsliv, Folketrygden

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap. 1700-1795 og 2463
Inntektskap. 4700-4799

Justis- og politidepartementet
Utgiftskap. 61 og 400-480
Inntektskap. 3400-3470 og 5630

Justis- og politidepartementet
For budsjetterminen 2001
Svalbardbudsjettet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utgiftskap. 200-299 og 2410
Inntektskap 3200-3299, 5310 og 5617

Kulturdepartementet
Utgiftskap. 300-336
Inntektskap. 3300-3334

Landbruksdepartementet
Utgiftskap. 1100-1161 og 2411
Inntektskap. 4100-4150, 5311, 5545, 5571, 5614, 5651 og 5652

Miljøverndepartementet
Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465
Inntektskap. 4400-4471, 5322 og 5621

Nærings- og handelsdepartementet
Utgiftskap. 900-993, 2420 og 2460
Inntektskap. 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap. 1800-1830, 2440-2442 og 2490
Inntektskap. 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap. 1300-1380 og 2450
Inntektskap. 4300-4380, 5450, 5611-5612, 5618-5619 og 5623

Sosial- og helsedepartementet
Utgiftskap. 600-797, 2480 og 2481
Inntektskap. 3600-3751, 5577, 5578 og 5631

Sosial- og helsedepartementet
Om folketrygdens utgifter og inntekter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern

Fra statsråd 22. september 2000 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2000-2001)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Ot.prp. nr. 1 (2000-2001)
Skatte- og avgiftsopplegget 2001 – lovendringer

St.meld. nr. 1 (2000-2001)
Nasjonalbudsjettet 2001


________________________________________________________________


Barne- og familiedepartementet
Utgiftskap. 0800-0868
Inntektskap. 3859-3860

Finansdepartementet
Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Finansdepartementet
Utgiftskap. 1, 20-51 og 1600-1670

Inntektskap. 3020-3051, 4600-4634, 5341-5345, 5350-5360, 5605 og 5691-5692

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Utgiftskap. 500-587, 2412 og 2425-2427
Inntektskap. 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5330, 5613 og 5615-5616

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Utgifter under programområde 33
Arbeidsliv

Fra statsråd 29. september 2000 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

Finansdepartementet

Ot.prp.nr. 2 (2000-2001)
Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift
Merverdiavgiftsreformen 2001