Offisielt fra statsråd - budsjettforslag 2002

Offisielt fra statsråd

Fra statsråd 21. september 2001 offentliggjøres nå følgende vedtak:

St. prp. nr. 1 (2001-2002) – Skattebudsjettet/Trygdebudsjettet 2002:

Utenriksdepartementet

Utgiftskap. 100-173

Inntektskap. 3101-3161

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap. 1-2, 1500-1595, 2470 og 2445

Inntektskap. 4500-4595, 5445-5446, 5607 og 5670

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utgiftskap. 2541-2543

Inntektskap. 5704-5705

Folketrygden

Barne- og familiedepartementet

Utgiftskap. 0800-0868

Inntektskap. 3859-3860

Barne- og familiedepartementet

Utgifter under programområde 28

Fødselspenger

Fiskeridepartementet

Utgiftskap. 1000-1070 og 2415

Inntektskap. 4000-4070

Fiskeridepartementet

Utgifter under programområde 33

Arbeidsliv, Folketrygden

Forsvarsdepartementet

Utgiftskap. 1700-1795 og 2463

Inntektskap. 4700-4799

Justis- og politidepartementet

Utgiftskap. 61 og 400-480

Inntektskap. 3061, 3400-3470 og 5630

Justis- og politidepartementet

For budsjetterminen 2002

Svalbardbudsjettet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utgiftskap. 200-297 og 2410

Inntektskap. 3200-3297, 5310 og 5617

Kommunal- og regionaldepartementet

Utgiftskap. 500-587, 2412 og 2425-2426

Inntektskap. 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613 og 5615-5616

Kulturdepartementet

Utgiftskap. 300-336

Inntektskap. 3300-3334

Landbruksdepartementet

Utgiftskap. 1100-1161

Inntektskap. 4100-4150, 5545, 5571, 5651 og 5652

Miljøverndepartementet
Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465

Inntektskap. 4400-4470, 5322 og 5621

Nærings- og handelsdepartementet

Utgiftskap. 900-953, 2420 og 2460

Inntektskap. 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

Olje- og energidepartementet

Utgiftskap. 1800-1830, 2440-2443 og 2490

Inntektskap. 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Samferdselsdepartementet

Utgiftskap. 1300-1380 og 2450

Inntektskap. 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671

Sosial- og helsedepartementet

Utgiftskap. 600-797, 2480 og 2481

Inntektskap. 3600-3751, 5577, 5578 og 5631

Sosial- og helsedepartementet

Om folketrygdens utgifter og inntekter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern

Kulturdepartementet

Ot.prp. nr. 2 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Fra statsråd 28. september 2001 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 (2001-2002)
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Ot.prp. nr. 1 (2001-2002)
Skatte- og avgiftsopplegget 2002 – lovendringer

St.meld. nr. 1 (2001-2002)
Nasjonalbudsjettet 2002

________________________________________________________________


St.prp. nr. 1 (2001-2002) – Skattebudsjettet/Trygdebudsjettet 2002:

Finansdepartementet

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Finansdepartementet

Utgiftskap. 20-51 og 1600-1670

Inntektskap. 3024-3051, 4602-4634, 5341, 5351, 5605 og 5691-5692

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov om rettsgebyr (differensiering av rettsgebyret)

Fra statsråd 5. oktober 2001 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 146. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

St.meld. nr. 4 (2001-2002)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr.17 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m.

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2001-2002)
Om lov om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 4 (2001-2002)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2001)