Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 1. april 2011

I statsråd i dag er det vedteke ei stortingsmelding om norsk statleg eigarskap i ein global økonomi, og ei stortingsmelding om evaluering av skattereforma.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. april 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 12 (2010-2011)
Bistand til nordmenn i utlandet
(Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Meld. St. 11 (2010-2011)
Evaluering av skattereformen 2006
(Pressemelding)

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 86 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet (oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga)

 

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 81 L (2010-2011)
Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Prop. 82 LS (2010-2011)
Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) og vedtak om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte.
(Pressemelding)

 

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 84 S (2010-2011)
Reindriftsoppgjøret 2011/2012, og endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.
(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 83 S (2010-2011)
Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Meld. St. 13 (2010-2011)
Aktivt eierskap
- norsk statlig eierskap i en global økonomi
(Pressemelding)

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 85 om endringer i lov om vaktvirksomhet romertall I og II trer i kraft 1. april 2011.
(Pressemelding)

 

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Brasilia, Turid Bertelsen Rodrigues Eusébio, utnevnes tillike til ambassadør i Georgetown, Guyana.

Ambassadør Torbjørn Holthe utnevnes til ambassadør i Seoul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

 

Arbeidsdepartementet

Direktør Ingrid Finboe Svendsen åremålsbeskikkes som direktør for Arbeidstilsynet for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Finansdepartementet

Ekspedisjonssjef Morten Baltzersen åremålsbeskikkes som finanstilsynsdirektør for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Departementskonstituert ekspedisjonssjef Unni Korsnes konstitueres som ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for perioden 14. september 2011 til 31. august 2012.

 

Forsvarsdepartementet

Konstituert underdirektør Bertil Møller Fyrileiv utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Alf Petter Bu Hagesæther utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Odin Johannessen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Karin Steenstrup utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Olje- og energidepartementet

Fagdirektør Egil Meisingset utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet).

Inngåelse av avtale mellom Norge og Litauen om soningsoverføring av domfelte.

 

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos spesielle administrative region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker.

 

Kulturdepartementet

Eurojackpot godkjennes som et nytt pengespill, som tilbys av Norsk Tipping. Kulturdepartementet fastsetter nærmere regler for spillet.
(Pressemelding)

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Et malerisk møte – Odd Nerdrum og Anders Zorn” ved Blaafarveværket. Forsikringen gjelder i tidsrommet fra 26. april til 1. november 2011 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Blaafarveværket.

 

Olje- og energidepartementet

Nord-Salten Kraft AS gis fornyet tillatelse for regulering av Forsanvatn og tillatelse til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter for bygging av Forsanvatn kraftverk i Nordland.

AS Saudefaldene gis tillatelse til frafall av overføring av Reinsvatn til Øvre Sandvatn i Rogaland.

Til toppen