Offisielt frå statsrådet 1. oktober 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. oktober 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 49 (2003-2004)
Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 95 (2003-2004)
Om lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven)

2. Delegasjon av myndigheit

Statsministerens kontor

Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
(Sjå pkt. 4 Utnemningar m.m. og pkt. 5 Andre saker.)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon av Kongens tilsettingsmyndighet for stilling som direktør i Statens lånekasse for utdanning etter lov om utdanningsstøtte for elever og studenter,
§ 11, 2. ledd, til departementet.

3. Klagesaker m.m.

Miljøverndepartementet

Klage fra Norges Miljøvernforbund over Miljøverndepartementets vedtak av
3. september 2004 etter lov om laksefisk og innlandsfisk og lov om vern mot forurensning og avfall om å rotenonbehandle elver i Leirfjord kommunene. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Følgende departementsråder utnevnes til departementsråder i de nye departementene:

Departementsråd Ellen Seip, Arbeids- og sosialdepartementet
Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet
Departementsråd Karin Moe Røisland, Moderniseringsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Delegasjon av myndigheit og pkt. 5 Andre saker.)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Jan Erik Leikvang utnevnes til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør, midlertidig flaggkommandør, Erik Magnussen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Professor dr. juris Henry John Mæland oppnevnes til setteriksadvokat.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Opprettelse av et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement.

Nedleggelse av Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Styring av de nye departementene overtas av: Statsråd Dagfinn Høybråten, Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråd Ansgar Gabrielsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Statsråd Morten Andreas Meyer, Moderniseringsdepartementet.

Overføring av ansvaret for lover til de nye departementene i samsvar med et framlagt forslag.

Landbruksdepartementets navn endres til Landbruks- og matdepartementet.

Fiskeridepartementets navn endres til Fiskeri- og kystdepartementet.

Endringene trer i kraft straks.

(Sjå pkt. 2 Delegasjon av myndigheit og pkt. 4 Utnemningar m.m.)
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk til Polen 18.-19. oktober 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved offisielt besøk til Georgia, Armenia og Aserbajdsjan 7.-13. oktober 2004.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og den Tjekkiske republikks regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.