Offisielt frå statsrådet 10. desember 2010

I statsråd i dag har regjeringa bedt om samtykke frå Stortinget til at datalagringsdirektivet vert teke inn i EØS-avtala. Regjeringa har vidare foreslått korleis direktivet bør gjennomførast i norsk lovgjeving.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. desember 2010 . Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 50 S (2010-2011)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Justis- og politidepartementet

Prop. 49 L (2010-2011)
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.
Lovvedtak 10 (2010-2011). Lov nr. 60.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 11 (2010-2011). Lov nr. 61.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Lovvedtak 12 (2010-2011). Lov nr. 62.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endring i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret.
Lovvedtak 13 (2010-2011). Lov nr. 63.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Lovvedtak 14 (2010-2011). Lov nr. 64.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.
Lovvedtak 15 (2010-2011). Lov nr. 65.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Lovvedtak 16 (2010-2011). Lov nr. 66.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 17 (2010-2011). Lov nr. 67.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.
Lovvedtak 18 (2010-2011). Lov nr. 68.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Lovvedtak 19 (2010-2011). Lov nr. 69.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Lovvedtak 20 (2010-2011). Lov nr. 70.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Lovvedtak 21 (2010-2011). Lov nr. 71.

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Lovvedtak 22 (2010-2011). Lov nr. 72.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 2010 til lov om endringer i straffeloven 1902 (skimmingutstyr og identitetskrenkelse).
Lovvedtak 25 (2010-2011). Lov nr. 73.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal).
Lovvedtak 8 (2010-2011). Lov nr. 74.
Loven trer i kraft 1. juli 2011.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. desember 2010 til lov om endringer i panteloven mv.
Lovvedtak 9 (2010-2011). Lov nr. 75.
Loven del I gjelder fra 1. januar 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringer i straffeprosessloven mv.
Lovvedtak 3 (2010-2011). Lov nr. 76.
Delt ikraftsetting av lovendringene.
Lovendringene, med unntak av endringene  i domstolloven § 159 a og straffeprosessloven §§ 42, 107 b, 109 a, 149 a, 185, 248, 271 og 272, trer i kraft 10. desember 2010.
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om utskrivning og verneplikt (vernepliktsforskriften).

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 (advokatforskriften).

4.      Klagesaker m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Klage fra Jorunn Larsen over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets delvis avslag på innsyn i dokument 1 (intern e-postkorrespondanse) i departementets sak 10/1502. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ministerråd Odd-Inge Kvalheim utnevnes til ambassadør i Addis Abeba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Sokneprest Arve Marton Marthinsen utnevnes til prost i Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Bård Joar Thorsen utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6.      Andre saker

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein om opplysningar i skattesaker.

Forsvarsdepartementet

St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles av Kongen i statsråd.                                          

St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen kan tildeles for innsats under krig eller væpnet konflikt.

Nedleggelse av krigsdekorasjonsrådet av 1991.