Offisielt frå statsrådet 11. mai 2016

I statsråd i dag vart revidert nasjonalbudsjett for 2016, kommuneproposisjonen for 2017 og meldinga om integreringspolitikk lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. mai 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende (lenkjene til dokumenta vert aktive frå kl. 10.45):

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 119 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016
(Nyheitssak

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 124 L (2015-2016)
Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) 

Finansdepartementet
Prop. 120 L (2015-2016)
Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)
(Nyheitssak

Prop. 121 LS (2015-2016)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga
(Nyheitssak

Prop. 122 S (2015-2016)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 127 L (2015-2016)
Lov om EØS-finanstilsyn
(Nyheitssak

Meld. St. 2 (2015-2016)
Revidert nasjonalbudsjett 2016
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Meld. St. 30 (2015-2016)
Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk
(Nyheitssak

Meld. St. 32 (2015-2016)
Svalbard
(Nyheitssak

Prop. 125 L (2015-2016)
Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 123 S (2015-2016)
Kommuneproposisjonen 2017
(Nyheitssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 126 S (2015-2016)
Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane
(Nyheitssak

Prop. 128 S (2015-2016)
Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt – Dørdal i Telemark
(Nyheitssak

Prop. 131 S (2015-2016)
Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen – Moelv i Hedmark
(Nyheitssak

Prop. 129 L (2015-2016)
Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
(Nyheitssak

Meld. St. 31 (2015-2016)
Postsektoren i endring
(Nyheitssak

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2016 til lov om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
Lovvedtak 51 (2015-2016)  Lov nr. 9 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

4. Styrer, utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet: 

Professor Stein Kaasa, Oslo (leder)
Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
Overlege Ann Ragnhild Broderstad, Skånland
Overlege Peder Broen, Klæbu
Pensjonist Helge Farsund, Lørenskog
Sykepleier Anne Marie Flovik, Bærum
Teolog Søren Vincent Hagerup, Sandefjord
Pensjonist Bodil Johanne Husby, Oslo
Organisasjonsleder Natasha Pedersen, Kristiansand
Førstelektor Astrid Rønsen, Lørenskog
Senior psykologspesialist Borrik Schjødt, Bergen
Sykepleier Joran Slaaen, Lørenskog
(Nyheitssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere politiets særorganstruktur, herunder også en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser:

Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss (leder)
Direktør Elisabeth Maråk Støle, Ålesund
Direktør Sofie Nystrøm, Oslo
Pensjonist Torgeir Hagen, Hamar
Førstestatsadvokat Lars Fause, Tromsø
Prosjektleder Hugo Henstein, Tromsø
Sjef Helge Mehus, Nittedal
Politibetjent Tom Roger Norman Paulsen, Tromsø
Kst. statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, Ålesund
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klagen over avvisningsvedtak fra Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond av
3. mars 2016 tas ikke til følge. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Klagen fra Ole Bjørn Røste over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 14. januar 2015 om tilsagn om tillatelse til akvakultur av tare på lokaliteten Dolmøy i Hitra kommune, tas ikke til følge. 

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Amund Drønen Ringdal gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. 

Statssekretær Tom-Christer Nilsen gis avskjed som statssekretær for statsminister Erna Solberg, og utnevnes til statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av ekspedisjonssjef Anne Nafstad Lyftingsmo til regjeringsråd på Statsministerens kontor, med tiltredelse fra det tidspunkt kontoret bestemmer.
(Nyheitssak

Utanriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Jens-Petter Kjemprud til ambassadør i Abuja, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av kommandør Øystein Karlsen Wemberg til flaggkommandør i Sjøforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituerte statsadvokater Aina Mee Ertzeid og Ingrid Vormeland Salte til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Ingebjørg Bondevik Tønnessen og advokat Lucy Terese Smith Ulseth til tingrettsdommere ved Oslo tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Konstitusjon av sorenskriver Rolf Tore Eidissen som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, med tiltredelse fra 1. juni 2016 til og med 31. mai 2018. 

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Inger Lyng som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, med tiltredelse fra 1. juni 2016 til og med 31. mars 2018. 

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Geir-Olav Jensen som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett og Rana tingrett i to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Ingulf Nordahl som tingrettsdommer ved Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett, med tiltredelse fra 16. august 2016 til og med 15. august 2017. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av fylkesmann Lars Sponheim i det midlertidige embetet som fylkesmann i Hordaland. Det midlertidige embetet varer fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Hordaland, dog senest til 31. desember 2018. Tiltredelse skjer fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Utnevning av seksjonsleder Heidi Kvalvåg til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Undertegning av protokoll til Traktaten for det nordatlantiske området av 4. april 1949, om Montenegros tiltredelse. 

Forsvarsdepartementet
Fullmakt til styrking av norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL.