Historisk arkiv

Lovforslag om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag legger Finansdepartementet fram et forslag om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene, Prop. 120 L (2015-2016).

–Beskatning bør skje i det land verdiene skapes. Land-for-land-rapporten vil gi Skatteetaten verdifull informasjon slik at skattekontrollen blir så effektiv og målrettet som mulig. Dette gjelder særlig i saker om transaksjoner mellom konsernselskaper, såkalt internprising, sier finansminister Siv Jensen.

Forslaget innebærer at flernasjonale konsern med en konsolidert omsetning på 6,5 mrd. skal levere en land-for-land-rapport til skattemyndighetene innen 31. desember i året etter det året det skal rapporteres om. Rapporten skal inneholde opplysninger om foretakets globale fordeling av bl.a. inntekter, skatter, fysiske eiendeler og ansatte. I tillegg skal det gis informasjon om hvor hver enkelt enhet i konsernet er hjemmehørende. Norske skattemyndigheter vil få tilgang til rapporter fra utenlandske flernasjonale konsern gjennom avtaler om automatisk informasjonsutveksling, men utenlandske flernasjonale konsern kan på nærmere vilkår også få plikt til å levere land-for-land-rapport direkte til norske skattemyndigheter.

Forslaget følger opp anbefalinger i OECD og G20s BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) og Skatteutvalgets forslag i NOU 2014:13. Det foreslås at reglene inntas i en ny bestemmelse til ligningsloven og tilhørende forskrift.

Les mer i Prop 120 L