Offisielt frå statsrådet 12. juni 2006

Regjeringen har i ekstraordinært statsråd fremmet lovforslag om at konflikten mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening løses ved tvungen lønnsnemnd.

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. juni 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 93 (2005-2006)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006