Offisielt frå statsrådet 12. juni 2009

I statsråd i dag er Kunnskapsdepartementet si stortingsmelding om utdanning lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 12. juni 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.meld. nr. 43 (2008-2009) (Samisk versjon)
Om Sametingets virksomhet 2008
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 45 (2008-2009)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2009 og fisket etter avtalane i 2007 og 2008

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 101 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 89 (2008-2009)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 44 (2008-2009)
Utdanningslinja
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. juni 2009 til lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten m.v.)
Besl. O. nr. 84 (2008-2009). Lov nr. 36.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 28. mai 2009 til lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv.
Besl. O. nr. 79 (2008-2009) Lov nr. 37.
Endringene av sjøloven § 175 a i lovens del I trer i kraft fra 1. januar 2010.

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov 16. januar 2009 nr. 6 om endringer i husleieloven tek til å gjelde frå
1. september 2009.

Miljøverndepartementet

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen), med unntak av kapittel 15 i loven, trer i kraft fra 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt iverksettes endringene i kapittel 1 og 19 og lovens tittel fastsatt i Lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen).
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 kapittel I – VII, med unntak av §§ 6, 21 og 32, oppheves fra samme tidspunkt.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter m.m.

Kultur- og kyrkjedepartementet  

Fastsetting av forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. 

Samferdselsdepartementet

Fastsetjing av forskrift om endringar i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.
(Pressemelding)

Fastsetjing av instruksar for Jernbaneverket, Statens jernbanetilsyn og Luftfartstilsynet.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 2-14 legges til Miljøverndepartementet.
Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling i første, tredje, femte og sjette del, for så vidt myndigheten gjelder lovens kapittel 2-14, legges til Miljøverndepartementet.
Den myndighet som er tillagt departementet i lov om planlegging og byggesaksbehandling for de deler av loven som ikke framgår av pkt. 2 og 3, legges til Kommunal- og regionaldepartementet.
Fylkesmannen gis myndighet som mekler etter § 5-6 i loven.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Utnemningar m.m.

Justis- og politidepartementet

Direktør Lars Henrik Bøhler åremålsbeskikkes som direktør for Politiets data- og materielltjeneste for en åremålsperiode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiadvokat Monica Hebnes Furustøl utnevnes til statsadvokat ved Stavanger statsadvokatembeter fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Konstituert sorenskriver Odd Arve Bartnes utnevnes til sorenskriver ved Inntrøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagmann Reidun Wallevik utnevnes til lagmann ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Ingrid Kjeldstad Gullaksen konstitueres som lagdommer ved Gulating lagmannsrett fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Agnethe Dahl utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Mari Archer Sæther utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ambassaderåd Dag Holler utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsområdet i Gulfen (”GCC”) med tilhørende vedlegg, og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Samarbeidsområdet i Gulfen (”GCC”).

Inngåelse av Europarådets konvensjon om tilgang til offentlige dokumenter.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009-2013.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 12/2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet kan bli bindende for Norge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen