Offisielt frå statsrådet 13. november 2015

I statsrådet vart det i dag vedteke ein proposisjon om endringar i utlendingslova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 13. november 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 14 S (2015-2016)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 15 S (2015-2016)
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 16 L (2015-2016)
Endringer i utlendingsloven (innstramninger)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Meld. St. 10 (2015-2016)
En konkurransekraftig sjømatindustri
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av § 3-5 tredje ledd i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Sjå pkt 3 Forskrifter.

Ikraftsetting av
1. lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova).

2. lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova).

Lovene trer i kraft 1. januar 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. juni 2014 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. Romertall I § 25-1 og resten av § 32-8 trer i kraft straks.

3.Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern fastsettes.

Forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud fastsettes.

Sjå pkt 2 Sanksjonar og ikraftsettingar.

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven til Finansdepartementet.

5. Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, i samsvar med vedlagte liste:

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand, leder

Dr. psychol og forsker Dag Øystein Nordanger, Bergen, nestleder
Professor Torleiv Ole Rognum, Oslo
Leder Ståle Luther, Tromsø
Barnelege Arne Kristian Myhre, Trondheim
Daglig leder og psykologspesialist Unni Heltne, Bergen
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Stavanger
Advokat Cecilia Dinardi, Oslo
Rådmann Trine Wikstrøm, Fet
(Nyheitssak)

6. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik og fagdirektør Therese Steen til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Morten Dømbe Haldorsen til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Knut Rye-Holmboe til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.  

7. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Hålogaland Kraft AS gis tillatelser til bygging av Jotind 1 og Jotind 2 kraftverk med tilhørende elektriske anlegg og overføring og regulering av Spannbogvatnet i Tjeldsund kommune.
(Nyheitssak)