Prop. 15 S (2015–2016)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, i perioden 2016 til og med 2020. Proposisjonen gir en gir oversikt over de framtidige hovedutfordringene og fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats overfor grupper som står i fare for eller er i ferd med å utvikle eller har lettere/moderate rusproblemer og for personer med alvorlig rusavhengighet, samt deres pårørende. Regjeringen ønsker en helhetlig opptrappingsplan som tar for seg de tre innsatsområdene tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget