Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 16. desember 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna vedteke at 588,6 millionar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2011 skal delast ut til idrettsformål. Det vart også fremja ein proposisjon om endringar i statsborgarlova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 16. desember 2011 kl. 1200. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 52 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar

Arbeidsdepartementet

Prop. 48 L (2011-2012)
Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 50 L (2011-2012)
Endringer i statsborgerloven
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 47 L (2011-2012)
Endringer i personopplysningsloven
(Pressemelding)

Prop. 51 L (2011-2012)
Endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar)
(Pressemelding)            (Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 49 L (2011-2012)
Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 53 S (2011-2012)
Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 20(2011-2012). Lov nr. 58.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre).
Lovvedtak 30(2011-2012). Lov nr. 59.
Delvis ikraftsetting av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre).
Folketrygdloven ny § 19-9 a og endringsloven del II trer i kraft 1. februar 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).
Lovvedtak 26(2011-2012). Lov nr. 60.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 15. juni 2011 nr. 19 om endringer i lov 4. juni 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).
Endringene i introduksjonsloven §§ 17 og 18 trer i kraft 1. januar 2012.
Endringene i introduksjonsloven nye §§ 23 og 24 trer i kraft 1. september 2012.
Endringene i introduksjonsloven § 19 trer i kraft 1. september 2013.
Lovvedtakets del II og III trer i kraft 1. januar 2012.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven).
Lovvedtak 27 (2011-2012). Lov nr. 61.

Helse- og omsorgsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2012 med følgende unntak:
a.      § 3-5 tredje ledd trer ikke i kraft
b.      I § 13-3 andre ledd nr. 15 om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. trer ny § 3-3 i kraft fra 1. juli 2012
c.      I § 13-3 andre ledd nr. 23 om endringer i lov 15. juni 2011 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. trer endringen av § 1 første ledd bokstav a ikke i kraft.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. desember 2011 til lov om endringar i offentleglova.
Lovvedtak 18 (2011-2012). Lov nr. 62.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. desember 2011 til lov om endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.).
Lovvedtak 25 (2011-2012). Lov nr. 63.
Loven gjelder fra 1. januar 2012.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om endringar i sjøloven.
Lovvedtak 7 (2011-2012). Lov nr. 64.
Loven trer i kraft 1. januar 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2011 til lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven).
Lovvedtak 6 (2011-2012). Lov nr. 65.
Loven trer i kraft 1. januar 2012.

Olje- og energidepartementet

Ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater.
Loven trer i kraft 1. januar 2012.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2012.

Fastsetting av forskrift om sosiale tjenester til personer uten bopel i Norge.   

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.

Fastsetting av forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket.

Fastsetting av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kapittel 1-4, kapittel 5 § 21 andre ledd og kapittel 6.

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften).

Fastsetting av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften).

 Fastsetting av forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften).

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av verneforskrifter for 24 områder i fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud, Akershus, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
(Pressemelding)

4.      Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet på Helse- og omsorgsdepartementets område til Helse- og omsorgsdepartementet for å gjøre tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer som er nødvendig som følge av ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter §§ 6, 8.1 ledd og 8.2 ledd i lov av 1. desember 2011 om næringsberedskap til Nærings- og handelsdepartementet.

Olje- og energidepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter lov om elsertifikater § 18 annet ledd annet punktum til Olje- og energidepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Oppnevning av statens medlemmer med varamedlemmer i Statens lønnsutvalg i tiden 1. januar 2012 – 31. desember 2014:

1.      Konstituert Statens personaldirektør Per Kristian Knutsen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo
2.      Konstituert avdelingsdirektør Grete Antonie Jarnæs, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo
3.      Fagdirektør Ingrid Haugen, Samferdselsdepartementet, Oslo
4.      Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth, Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo

Varemedlemmer:

1.      Avdelingsdirektør Morten Henrik Larsen, Forsvarsdepartementet, Ås
2.      Avdelingsdirektør Catharina Svensson Schage, Justis- og politidepartementet, Oslo
3.      Avdelingsdirektør Odd Bøhagen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo

4.      Avdelingsdirektør Yvonne Larssen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo

Kunnskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Foreldreutvalg for grunnopplæringen for perioden 2012-2015:

1.      Christopher Beckham, leder, organisasjonssekretær, Bergen
2.      Christian Hellevang, nestleder, boligpolitisk rådgiver, Ås
3.      Ubah Abduqadir, minoritetsrådgiver, Oslo
4.      Laila Aleksandersen Nutti, høyskolelektor, Kautokeino
5.      Synøve Buan, HR-direktør, Oslo
6.      Ingrid Elisabeth Strengen Gundersen, nettkonsulent, Eidsberg
7.      Øyvind Næss, adjunkt, Ørland (for to år)

Varamedlemmer:

1.      Tom Wennemo, kommunalleder, Herøy
2.      Helge Woie, administrasjonssjef, Arendal

6.      Klagesaker m.m.

Kulturdepartementet

Klage fra Beitostølen Stadion AS over Kulturdepartementets vedtak 19. mai 2011 om avslag på søknad om tilskudd til bygging av idrettsanlegg.
Klagen tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Mathias Sletten over Landbruks- og matdepartementets vedtak 31. august 2011 hvorved SLFs vedtak 18. januar 2011 ble kjent ugyldig, tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Departementskonstituert statssekretær Eirik Øwre Thorshaug utnevnes til statssekretær for statsråd Grete Faremo.
(Pressemelding)

Seksjonssjef Svein Magne Christensen utnevnes til avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Odd-Magne Ruud utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Addis Abeba, Odd-Inge Kvalheim, utnevnes tillike til ambassadør i Djibouti.

 Ambassadør i Accra, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Bamako, Mali.

Arbeidsdepartementet

Advokat Mona Næss utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tilteredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Roar Bergan konstitueres som avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet til 21. august 2013 med tiltredelse fra det tidspunkt som deartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Assisterende fylkeslege Hans Tomter utnevnes til fylkeslege i Oppland med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Underdirektør Astri Knapstad utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsleder/tingrettsdommer Wenche Fliflet Gjelsten utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Fredrik Bøckman Finstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Hege Johansen konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet i to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Cathrine Brekke konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Seniorrådgivar Susanne Moen Stephansen utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt som departementet fastset.
(Pressemelding)

8.    Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA).

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysningar i skattesaker.

Justis- og politidepartementet

Inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte.

Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 566 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 22 600 000 for 2012 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2011 til idrettsformål.
(Pressemelding)            (Pressemelding)

Av avsetningen på 12 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2010 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 andre ledd, fordeles 7,95 millioner kroner.
(Pressemelding)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen