Offisielt frå statsrådet 16. september 2022

Kongen i statsråd har i dag vedteke ta inn i EØS-avtala eit direktiv om bruk av digitale verktøy og prosessar innan selskapsrett. Saka forutsett samtykke frå Stortinget.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 16. september 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift (tollavgiftsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Ikraftsetting av lov 11. mars 2022 nr. 9 om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 17. juni 2022 nr. 54 om endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr). Loven trer i kraft straks.

2. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av direktør Thomas Laurendz Bornø som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2022 til og med 31. oktober 2026.

Gjenoppnevning av regiondirektør Gerd Ingunn Opdal som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2022 til og med 31. oktober 2026.

Gjenoppnevning av seniorrådgiver Kristin Storvik som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2022 til og med 31. oktober 2026.

Åremålsutnevning av visepolitimester Trond Eirik Nilsen til visepolitimester i Finnmark politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Åremålsutnevning av politiinspektør Bjarte Espe til visepolitimester i Innlandet politidistrikt for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Åremålsutnevning av visepolitimester Gøril Våland til visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Åremålsutnevning av politiinspektør Kathrine Stein til visepolitimester i Sør-Øst politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/1151 av 20. juni 2019 om endring av direktiv (EU) 2017/1132 med hensyn til bruk av digitale verktøy og prosesser innen selskapsrett.