Offisielt frå statsrådet 17. februar 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om utdanning for velferd. Det vart også vedteke forskrifter om freding av Bygdøy kulturmiljø og vern av naturreservata Dronningberget og Hengsåsen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. februar 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 63 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 64 L (2011-2012)
Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 62 S (2011-2012)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 65 L (2011-2012)
Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Meld. St. 13 (2011-2012)
Utdanning for velferd
Samspill i praksis
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Bygdøy kulturmiljø.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter for vern av Dronningberget naturreservat og Hengsåsen naturreservat.
(Pressemelding)

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Nils Haugstveit utnevnes til ambassadør i Kabul, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Frode Overland Andersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Seksjonssjef Ellisiv Taraldset utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Rådgiver Kari Mangrud Alvsvåg utnevnes til prost i Sarpsborg prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Sokneprest Hege Elisabeth Fagermoen utnevnes til prost i Søndre Follo prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Sokneprest Sven Holmsen utnevnes til prost i Nordre Follo prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Utnemning av sokneprest Ingeborg Matre til prost i Søre Sunnmøre prosti i Møre bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastsett.

Utnemning av prost Gerd Anne Aarset til prost i Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedøme med tiltreding frå det tidspunktet som Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastsett.

Prost Stein Ovesen utnevnes til prost i Toten prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Assisterende landbruksdirektør Jan-Yngvar Kiel åremålsbeskikkes som direktør for Reindriftsforvaltningen for 6 år.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Kristin Thorsrud Teien konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Rigmor Aasrud som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm til å behandle saker knyttet til anskaffelse av forskning, utredninger og lignende der NOVA er en aktuell tilbyder.

Oppnevning av statsråd Rigmor Aasrud som settestatsråd for statsråd Hanne Inger Bjurstrøm i sak om oppnevning av særskilte meklere for perioden 1. mars 2012 til 28. februar 2014.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Elfenbenskysten om delvis ettergivelse av Elfenbenskystens gjeld til Norge.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysinger i skattesaker mellom Norge og Costa Rica, undertegnet i Paris den 29. juni 2011.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahrain, undertegnet i Paris den 15. september 2011.

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris den 3. november 2011.

Justis- og beredskapsdepartementet

Avtale av 28. juni 2006 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om overleveringsprosedyre mellom medlemsstatene av den europeiske union og Island og Norge, ratifiseres med nevnte erklæringer og underretninger.

Olje- og energidepartementet

Utføring av damsikkerhetstiltak ved Höljes kraftverk i Sverige krever ikke norsk samtykke.

Godkjenning for utbygging og drift av Jette.