Offisielt frå statsrådet 18. august 2006

I statsråd i dag er det oppvent et rådgivende forsvarpolitisk utvalg. Utvalget skal ledes av divisjonsdirektør Siri Bjerke.

Offisielt frå statsrådet 18. august 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. august 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 13. juni 2006 til lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 58 (2005-2006) Lov nr. 61

2. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 10 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

3. Styrer, utval

Forsvarsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et rådgivende forsvarspolitisk utvalg:

Leder: Divisjonsdirektør Siri Bjerke, Oslo (Arbeiderpartiet)

Medlemmer:
Distriktssjef Harald Valved, Molde (Fremskrittspartiet)
Ordfører Jonni Solsvik, Andøy (Høyre)
Sykepleier Åse Wisløff Nilssen, Kongsvinger (Kristelig Folkeparti)
Seniorrådgiver Johan J. Jakobsen, Bærum (Senterpartiet)
Rådgiver Kjetil Bjørklund, Gjøvik (Sosialistisk Venstreparti)
Selvstendig næringsdrivende Eldbjørg Løwer, Kongsberg (Venstre)
Leder Geir Knutson, Bodø (Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag)
Seniorrådgiver Jacob Børresen, Horten
Beredskapssjef Benedicte Giæver, Oslo
Forsker Annika S. Hansen, Oslo
Professor Janne Haaland Matlary, Oslo
Forbundsleder Peter A. Moe, Stokke
Flaggkommandør Arne Røksund, Bærum
Avdelingsdirektør Torill Tandberg, Nøtterøy
Assisterende direktør Ståle Ulriksen, Fjell
(Pressemelding)

4. Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avdelingsdirektør Tomas Berg utnevnes til ekspedisjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Bjørn Hernes utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Brigader Roar Sundseth utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste i stillingen som nestkommanderende og stabssjef ved Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Assisterende fylkeslege Andreas Georg Kjærstad konstitueres som fylkeslege i Møre og Romsdal i perioden 7. september 2006 til 3. september 2007.

Samferdselsdepartementet

Underdirektør Øyvind Ek utnemnast til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Forbehold til artikkel 57 nr. 2 om beskatning i avtale om opprettelse av Den afrikanske utviklingsbank av 7. mai 1982 trekkes tilbake.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen av 28. november 1995 mellom Norge og Østerrike til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Wien den 14. november 2005.