Offisielt frå statsrådet 18. januar 2008

Stortingsmelding om kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken og odelstingsproposisjon om omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere, var blant sakene i dagens statsrådsmøte.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. januar 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 31 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2007 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/16/EF av
19. mars 2007 om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond)

St.prp. nr. 32 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/46/EF av 14. juni 2006 om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

St.meld. nr. 11 (2007-2008)
På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.
(Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 33 (2007-2008)
Eksportfinans ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2007 til lov om endringer i straffeprosessloven (utvidelse av DNA-registeret).
Besl. O. nr. 32 (2007-2008)  Lov nr. 3

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om forlengelse av prøveordningen med promilleprogram.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Tor Arnt Dahlstrøm utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Henriette Nesheim utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada med tilhørende vedlegg og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Canada.

 

Til toppen