Offisielt frå statsrådet 18. juni 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. juni 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 76 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/58/EF med omsyn til krav om offentleg innsyn for visse selskapsformer

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 45 (2003-2004)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2004 og fisket etter avtalane i 2002 og 2003

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2003-2004)
Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 46 (2003-2004)
SIVAs framtidige virksomhet
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2004 til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk mv.
Besl. O. nr. 54 (2003-2004) Lov nr. 37

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endring i straffelova (avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring). Loven trer i kraft 1. august 2004.
Besl. O. nr. 82 (2003-2004) Lov nr. 38

Kommunal- og regionaldepartementet

Kongelig resolusjon 12. desember 2003 nr. 1505 pkt. 2 om ikraftsetting av lov 12. desember 2003 nr. 113 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) oppheves.

Lov 12. desember 2003 nr. 113 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) gjelder fra 1. juli 2004, likevel slik at § 77 nr. 1 tredje punktum først skal tre i kraft 1. november 2007.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør.
Loven trer i kraft 1. juli 2004.
Besl. O. nr. 85 (2003-2004) Lov nr. 39

Lovendringen i viltloven § 48 a, vedtatt ved lov nr. 106 av 11. juni 1993, settes i kraft med virkning fra 1. januar 2005.
(Sjå pkt. 3 Føreskrifter)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2004 til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.
Besl. O. nr. 81 (2003-2004) Lov nr. 40

Sosialdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 15. juni 2004 til lov om endringer i folketrygdloven (regler om sykmelding mv.).
Besl. O. nr. 91 (2003-2004) Lov nr. 41

3. Føreskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 18. september 2001 nr. 1088 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser ved fritt rettsråd og straffesaker (stykkprisforskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om ivaretakelse av dødt vilt.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Fastsettelse av forskrifter om Verneplan for myr i Sogn og Fjordane fylke.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om fredning av Skjellingshovde naturreservat og Fugglia naturreservat.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under Lov om universiteter og høgskoler.

4. Styrer, utval

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere effektivitetsfremmende forenklinger for fylkesnemndenes saksbehandling og rutiner:

Konstituert lagdommer Arnfinn Bårdsen, Bergen, leder
Sorenskriver Jon Høyland, Stavanger
Fylkesnemndsleder Marianne Grimsø, Bærum
Fylkesnemndsleder Alf Bjarne Høyvik, Sola
Forsker Torill Havik, Bergen

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Einar Steensnæs og Statsråd Ingjerd Schou gis avskjed i nåde fra sine embeter som medlemmer av Kongens råd fra 18. juni 2004 kl. 14.00.

Statssekretær Thorhild Widvey utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet fra 18. juni kl. 14.00.

Siviløkonom Knut Arild Hareide utnevnes til statsråd og overtar styret av Miljøverndepartementet fra 18.juni kl. 14.00.

Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde fra 18. juni 2004 kl. 14.00:

Statssekretær Eirik Lae Solberg, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Statssekretær Eldbjørg Thorsøe, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Statssekretær Kristin Ravnanger, Helsedepartementet
Statssekretær Lars Jacob Hiim, Miljøverndepartementet
Statssekretær Oluf Ulseth, Nærings- og handelsdepartementet
Statssekretær Helle Hammer, Nærings- og handelsdepartementet
Statssekretær Øyvind Håbrekke, Olje- og energidepartementet
Statssekretær Jan Otto Risebrobakken, Sosialdepartementet
Statssekretær Thorhild Widvey, Utenriksdepartementet

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 18. juni 2004 kl.14.00:

Statssekretær Kristin Ravnanger for statsråd Dagfinn Høybråten
Assisterende direktør Helge Eide for statsråd Dagfinn Høybråten
Statssekretær Jan Otto Risebrobakken for statsråd Ansgar Gabrielsen
Politisk rådgiver Elisabeth Aspaker for statsråd Ansgar Gabrielsen
Statssekretær Lars Jacob Hiim for statsråd Børge Brende
Avdelingsdirektør Tone Skogen for statsråd Børge Brende
Statssekretær Eirik Lae Solberg for statsråd Morten Andreas Meyer
Statssekretær Oluf Ulseth for statsråd Thorhild Widvey
Statssekretær Øyvind Håbrekke for statsråd Knut Arild Hareide

Statssekretær Helle Hammer konstitueres som statssekretær for statsråd
Per-Kristian Foss fra 18. juni 2004 kl. 14.00 og ut den tid statssekretær Kari Elisabeth Olrud Moen er innvilget fødselspermisjon.
(Sjå pkt. 6)

(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende åremålsbeskikkes (gjennoppnevnes) som nemndledere til Utlendingsnemnda for 4 år fra 1. januar 2005 til og med 31. desember 2008:

Birgitte Ege
Karstein Egeland
Trine Henriksen Grythe
Jon Arne Jensen
Ketil Larsen
Astrid Lund-Andersen
Heide Lindsjørn
Torill Myhren
Bjørn Olsen
Per Omtvedt
Sonja Engen Siewert
Erik Skedsmo
Bjørn Vagle
Unni Mette Vårdal

samt åremålsbeskikkelse i nemndlederfunksjon av

Siri Johnsen (assisterende direktør)
Eli Fisknes (seniorrådgiver)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Utnemning av leiande fengselsprest Helge Hitland til sokneprest i Alversund prestegjeld og prost i Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedøme frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet fastset.

Olje- og energidepartementet

Forlenget konstitusjon av underdirektør Ove Flataker som avdelingsdirektør og forlenget konstitusjon av rådgiver Lars Christian Sæther som underdirektør i Olje- og energidepartementet fra 15. august 2004 til 1. august 2005.

Samferdselsdepartementet

Konstituert underdirektør Torstein Losnedahl utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Departementskonstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Knut Bjerke konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for 1 år fra 1. juli 2004.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Dagfinn Høybråten overtar ansvaret for arbeids- og sosialsaker. Han gis ansvaret for å bestyre Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsavdelingen og Inntektspolitisk stab i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Trygdeavdelingen, Administrasjons- og budsjettavdelingen, Seksjon for levekår og Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk i Sosialpolitisk avdeling, Samordningsprosjektet, Statsrådsseksjonen, Departementsrådens kontor og Presse- og informasjonsenheten i Sosialdepartementet og Tariffrettseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet fra 18. juni 2004 kl. 14.00.

Statsråd Ansgar Gabrielsen overtar styret av Helsedepartementet fra 18. juni 2004 kl.14.00. Statsråd Gabrielsen overtar fra samme tidspunkt ansvaret for å bestyre Seksjon for kommunalpolitikk, Seksjon for tjenester og Seksjon for fellessaker i Sosialpolitisk avdeling i Sosialdepartementet.

Statsråd Børge Brende overtar styret av Nærings- og handelsdepartementet fra
18. juni 2004 kl. 14.00, med unntak av Seksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur og Seksjon for e-handel og informasjonsøkonomi i Avdeling for IT-politikk og Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk i Avdeling for næringsregulering og skipsfart.

Statsråd Morten Andreas Meyer får ansvaret for moderniseringssaker. Han fortsetter å bestyre de deler av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som ikke er overført til statsråd Dagfinn Høybråten. Statsråd Meyer overtar videre fra 18. juni 2004 kl. 14.00 ansvaret for å bestyre Seksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur og Seksjon for e-handel og informasjonsøkonomi i Avdeling for IT-politikk og Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk i Avdeling for næringsregulering og skipsfart i Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd Dagfinn Høybråten fratrer etter søknad fra stilling som direktør for Rikstrygdeverket (trygdedirektør). Han omplasseres og stilles til rådighet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet for spesielle oppdrag ut gjenstående del av åremålsperioden.

For de statsråder og statssekretærer som er ansatt i staten holdes stillingene åpne for dem så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dersom de er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråd eller statssekretær.

Tone Skogen gis permisjon fra embetet som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet for den tid hun innehar embetet som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Olje- og energidepartementet kan beslutte at hun ikke skal ha oppgaver som kommer i et direkte rådgivningsforhold til politisk ledelse i en periode på inntil 3 måneder etter fratreden som politiker.

Landbruksdepartementets navn endres til Landbruks- og matdepartementet, forkortet til LMD. Endringen iverksettes fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Delegasjon til Landbruks- og matdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.

Fiskeridepartementet endrer navn til Fiskeri- og kystdepartementet, forkortet til FKD. Endringen iverksettes fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Delegasjon til Fiskeri- og kystdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.
(Sjå pkt. 5)
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 65/2004 om Fellesskapets Marco Polo-program kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 79/2003, 80/2003 og 11/2004 om direktiver på området for elektronisk kommunikasjon kan bli bindende for Norge.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Libanon
og en landbruksavtale mellom Norge og Libanon.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel i 18. konsesjonsrunde.

Pasvik Kraft AS gis tillatelse til erverv av bruksrett til vannfallene i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget i Sør-Varanger kommune i Finnmark.