Offisielt frå statsrådet 19. august 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 19. august 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Ot.prp. nr. 110 (2004-2005)
Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 76 (2004-2005)
Om tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 109 (2004-2005)
Om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 75 (2004-2005)
Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Lov 17. juni 2005 nr. 80 om endringer i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer skal gjelde fra 1. september 2005.

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet). Loven trer i kraft 1. januar 2006.

Delvis ikraftsetting av lov 20. februar 2004 nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner).
§ 235 settes i kraft med virkning fra 1. januar 2006.

(Sjå pkt. 4 Styre, utval)

Delvis ikraftsetting av lov 20. februar 2004 nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner).
§ 55 a settes i kraft med virkning fra 1. januar 2006.
(Sjå pkt. 4 Styre, utval)

3. Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 22. mars 1991 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

3. Styre, utval

Justis- og politidepartementet

Jordskifterettsleder Sigurd Klepp, Trondheim, oppnevnes som medlem og jordskifterettsleder Vidar Ottestad, Førde, oppnevnes som personlig varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2009.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Innstillingsrådet for dommere:

Som medlem og varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2009 oppnevnes:

Medlem: Jordskifteoverdommer Reidar Flaatten, Skien
Personlig varamedlem: Jordskifteoverdommer Liv Grimsmo, Surnadal

Medlem: Daglig leder Una Kvalvaag, Malvik
Personlig varamedlem: Daglig leder Anlaug Kjelstad, Florø

Som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. september 2005 til 31. august 2009 oppnevnes:

Personlig varamedlem for tingrettsdommer Ragnhild Olsnes:
Konstituert sorenskriver Odd Arve Bartnes, Levanger

Personlig varamedlem for advokat Per Norvald Sperre:
Advokat Olav Eriksen, Tromsø

Personlig varamedlem for politiadvokat Elisabeth B. Løvold: Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Per Gullik Stavnum utnevnes til ambassadør i Harare, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Terje Theodor Nervik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver May-Elin Stener utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Poul Engberg-Pedersen åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) for et tidsrom av seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Runar Malkenes utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Tone Vangen åremålsutnevnes til politimester i Salten politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Høyesterettsdommer Gunnar Aasland innvilges avskjed i nåde med virkning fra og med 1. mai 2006 fra sitt embete som dommer i Høyesterett.

Moderniseringsdepartementet

Avdelingsdirektør Pål Longva utnevnes til ekspedisjonssjef i Moderniseringsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Førstekonsulent Gaute Erichsen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Rådgiver Andreas Hilding Eriksen konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet til 5. august 2006 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Underdirektør Svend Erik Haaland utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ett års konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Sveinung Skule til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll av 7. september 1987 mellom Norge og Sveits til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i Oslo den 12. april 2005.

Ikraftsettelse av skatteavtale mellom Norge og Tsjekkia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Praha den 19. oktober 2004.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av instruks om endringer i instruks 28. februar 2003 om Forsvarets bistand til politiet.

Avhending av tre boligeiendommer i Forsvaret.

Justis- og politidepartementet

Endringer i politi- og lensmannsetatens lokale organisering vedtas.

Bevilgningene i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 410 Tingrettene og Lagmannsrettene post 01 Driftsutgifter overskrides med inntil 18,6 mill. kr og kapittel 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten post 01 Driftsutgifter overskrides med inntil 14,9 mill. kr.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kapittel 400 Justis- og politidepartementet, post 01 Driftsutgifter overskrides med inntil 3,5 mill. kr.

Fastsettelse av instruks for Politiets sikkerhetstjeneste.

Alminnelig instruks for politiets overvåkingstjeneste fastsatt ved kgl.res. 19. august 1994 oppheves.

Kgl.res. 16. desember 1994 om overvåkingstjenestens organisering i regioner oppheves.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom, post 50 Utsmykking av offentlige bygg, overskrides med 2 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet

Risdal Energi gis tillatelse til bygging av Vassfossen kraftverk i Froland kommune i Aust-Agder.