Offisielt frå statsrådet 2. desember 2005

Offisielt frå statsrådet 2. desember 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. desember 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 27 (2005-2006)
Om samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979

Finansdepartementet

St.prp. nr. 29 (2005-2006)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Ot.prp. nr. 33 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 34 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 30 (2005-2006)
Utbygging, anlegg og drift av Tyrihans
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 28 (2005-2006)
Om utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes – Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og politidepartementet

Ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 88 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven), med unntak av endringene i sjøloven §§ 422 og 430 som trådte i kraft straks. Loven trer i kraft fra 1. november 2006.

3. Forskrifter

Moderniseringsdepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Merete Fjeld Brattested, Bangkok, utnevnes tillike til ambassadør i Phnom Penh, Kambodsja.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Ståle Øverland utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sykehusprest Bjørg Helen Finnbakk utnevnes til prost i Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av bilateral forsknings- og teknologiavtale med USA.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Sør-Korea med tilhørende vedlegg og protokoller og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Sør-Korea.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/54/EF (Elektrisitetsdirektiv II), direktiv 2003/55/EF (Gassmarkedsdirektiv II), forordning 1228/2003/EF (Grensehandel) og kommisjonsvedtak 2003/796/EF (Europeisk regulatorgruppe) – Energimarkedspakken.

Finansdepartementet

Fastsettelse av fullmakter for Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementet og endringer i reglementet for økonomistyring i staten.

Forsvarsdepartementet

Avhending av tre industrieiendommer, ett treningssenter, ett tomteområde med tre boliger og én klimaskog, samt seks andre boligeiendommer i Forsvaret.