Offisielt frå statsrådet 20. april 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om etablering av nasjonal kjernejournal. Det vart også fremja ein proposisjon om pansra køyrety til Hæren.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. april 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 90 S (2011-2012)
Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Forsvarsdepartementet

Prop. 93 S (2011-2012)
Pansra køyrety til Hæren
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 89 L (2011-2012)
Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 91 L (2011-2012)
Endringer i plan- og bygningsloven
(Pressemelding)Kunnskapsdepartementet

Prop. 92 L (2011-2012)
Endringer i studentsamskipnadsloven
(Pressemelding)

 2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2012 til lov om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketryden).
Lovvedtak 41 (2011-2012). Lov nr. 16.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri).
Lovvedtak 44 (2011-2012). Lov nr. 17.

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringer i personopplysningsloven.
Lovvedtak 48 (2011-2012). Lov nr. 18.
Loven trer i kraft straks.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. februar 2012 til lov om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt).
Lovvedtak 38 (2011-2012). Lov nr. 19.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 15. desember 2011 til lov om endringer i svalbardmiljøloven.
Lovvedtak 29(2011-2012). Lov nr. 20.
Loven trer i kraft 1. juli 2012.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid).
Lovvedtak 45 (2011-2012). Lov nr. 21.
Loven trer i kraft straks.

3.      Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Miljøverndepartementet

I forskrift 25. februar 1983 nr. 512 om fredning av Masimjelt (Oxytropis deflexa) og Purpurkarse (Braya purpurascens) oppheves punkt III.
Endringsforskriften trer i kraft straks.

4.      Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter svalbardmiljøloven § 3 bokstav a til departementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Tidligere statsråd Erik Solheim og tidligere statssekretær Ingrid Fiskaa, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statsråd Heikki Holmås og statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Tidligere statssekretær Ingrid Fiskaa fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd for Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank. 

Miljøverdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon som skal reforhandle den nåværende overenskomst mellom Norge og Finland om fisket mv. i Tanavassdraget:

Avdelingsdirektør Steinar Hermansen (leder), Miljøverndepartementet, Bærum
Førstekonsulent Malin Fosse, Miljøverndepartementet, Oslo
Seniorrådgiver Inger Holten, Utenriksdepartementet, Oslo
Prosjektleder Arne Eggereide, Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim
Styreleder Helge Samuelsen, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Tana
Nestleder Ragnhild Vassvik Kalstad, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Karasjok
Rådgiver Liss-Ellen Ramstad, Sametinget, Tana
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.m.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Klage fra Tore Letvik over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets vedtak 14. mars 2012 om avslag på innsyn i dok. nr. 2 i sak 2011/3093. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Leonard Mynter over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets vedtak 10. og 11. august 2011 om avslag på innsyn i dok. nr. 2 i sak 2010/3124, dok. nr. 66 i sak 2006/2140, dok. nr. 5 i sak 2010/3754 og dok. nr. 1 i sak 2011/1041. Klagen tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra journalist Tore Letvik over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 28. februar 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dokument 201009096-13 tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klagen fra Øyvind Olsen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 9. november 2011 om å gi samtykke til ekspropriasjon av utvinningsrett m.m. til kalkforekomst på gnr. 130/1 og 18/3 i Brønnøy kommune tas ikke til følge.

7.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ekspedisjonssjef Aud Marit Wiig utnevnes til ambassadør i Brasilia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Avdelingsdirektør Mona Elisabeth Brøther utnevnes til ambassadør i Ottawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Stig Traavik utnevnes til ambassadør i Jakarta, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Hege Araldsen utnevnes til ambassadør i Santiago, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Johan Christopher Vibe utnevnes til ambassadør i Madrid, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Hanne-Marie Kaarstad utnevnes til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Morten von Hanno Aasland utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Espen Rikter-Svendsen utnevnes til generalkonsul i Guangzhou, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Kjersti Cristina Klæboe utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidpunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Elisabeth Natvig utnevnes til kontreadmiral og beordres til tjeneste som leder ved Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Erik Saglie konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Avdelingsdirektør Kjetil Moen konstitueres som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Grete Faremos ektefelle Magne Lindholm ved deres reise til London 17.-18. mai 2012.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

 Kgl.res. av 27. november 1875 om utgivelse av en Statskalender oppheves.