Offisielt frå statsrådet 20. januar 2006

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. januar 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 37 (2005-2006)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2005 av 30. september 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 38 (2005-2006)
Om lov om endring av lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 39 (2005-2006)
Om lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 38 (2005-2006)
Om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknytning til Talgje (fylkesveg 606)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.).
Loven trer i kraft 1. februar 2006.
Besl. O. nr. 32 (2005-2006) Lov nr. 2
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten).
Loven trer i kraft 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 16 (2005-2006) Lov nr. 3

3. Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

4. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet

Klager fra Ansgar teologiske høgskole på Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 8. september 2004 og 16. desember 2004 om valg av tilskuddssats og avslag på tilskudd til nettundervisning. Klagene tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Canberra, Wellington, Rarotonga, Suva og Port Moresby, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Nuku’Alofa, Kongedømmet Tonga.

Ambassadør i Managua, Kristen Christensen, utnevnes tillike til ambassadør i San José, Republikken Costa Rica.

Ambassadør i Guatemala og Tegucigalpa, Lars Roar Fure, utnevnes tillike til ambassadør i Belmopan, Belize.

Avdelingsdirektør Kjell Tormod Pettersen utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Øystein Bø utnevnes til ministerråd

ved Norges faste delegasjon til NATO, Brüssel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Henning Stirø utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon i Geneve, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Hilde Janne Skorpen utnevnes til ministerråd ved Norges faste delegasjon i Geneve, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Ole Terje Horpestad utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Erik Førner utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør i Norad Kristin Sverdrup utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Underdirektør Bjørg Unstad utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Ahmad Ghanizadeh utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Pål Kulø Lønseth utnevnes til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Tore Fjørtoft utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet.

Grensekommissær Leif-Arne Ljøkjell åremålsbeskikkes til en ny periode på tre år som grensekommissær for den norsk-russiske grense.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Geir Evanger som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Oslo statsadvokatembeter bestemmer, dog ikke ut over 31. desember 2006.

Politiadvokat Katharina Rise, advokat Erkki Johan Øverberg og politiadvokat Elisabeth J. Ramstad konstitueres som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter fra det tidspunkt Oslo statsadvokatembeter bestemmer, dog ikke ut over 31. desember 2006.

Politiadvokat Tor Henning Knudsen konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, dog ikke ut over 31. juli 2006.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Kristin Morken konstitueres som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. august 2006.

Rådgiver Frode Tarjei Selman konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. august 2006.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Sveinung Røren utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av protokoll av 22. oktober 1996 til ILO-konvensjon nr. 147 om minstestandarder for handelsskip av 29. oktober 1976.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av overenskomst om endring av nordisk konvensjon av 6. februar 1931 inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsbeslutning 854/2005/EF om et flerårig fellesskapsprogram om å fremme sikrere bruk av Internett og nye direktekoblete teknologier (sikrere Internett pluss).

Inngåelse av tilleggsprotokoll av 8. desember 2005 til konvensjon om sikkerheten til FN-personell og tilknyttet personell av 9. desember 1994.

Justis- og politidepartementet

Navnet ”Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos)” endres til: ”Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlige kriminalitet (Kripos)”.