Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 20. mai 2011

I statsråd i dag vart det blant anna vedteke at 416,7 millionar kronar av overskotet til Norsk Tipping AS skal delast ut til kulturformål.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. mai 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 122 S (2010-2011)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. april 2011

Prop. 123 S (2010-2011)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 121 S (2010-2011)
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Justis- og politidepartementet

Prop. 125 L (2010-2011)
Endringar i offentleglova
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 124 S (2010-2011)
Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om prioriterte arter.
Bestemmelser om hvilket forvaltningsorgan som skal behandle søknader om dispensasjon etter forskriftene om prioriterte arter, samt etterfølgende klager fattes.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringar i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning, i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen.
(Pressemelding)

3.      Klagesaker m.m.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klage fra Dyna Motoh Rådgivning Ltd. over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i vedlegg til dokument 7 i sak 200900875. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Dyna Motoh Rådgivning Ltd. over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å avslå begjæring om innsyn i vedlegg 1 til dokument 13 i sak 200700481. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ekspedisjonssjef Steffen Kongstad utnevnes til Norges faste representant ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Nassau, Bahamas.

Arbeidsdepartementet

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum utnevnes til assisterende departementsråd i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Wenche Bergli utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Flaggkommandør Bernt Grimstvedt utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Håvard Kalvåg konstitueres som statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2012.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria av 22. november 2009.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Malta til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Kulturdepartementet

Tildelingen av 416, 7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles.

Kulturdepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding) 

 

 

 

 

 

Til toppen