Forsida

Offisielt frå statsrådet 20. desember 2016

I statsråd i dag er det utnemnt tre nye statsrådar. Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen overtek EØS- og EU-saker i Utanriksdepartementet etter Elisabeth Vik Aspaker, ordførar Terje Søviknes overtek Olje- og energidepartementet etter Tord Lien og statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen overtek Justis- og beredskapsdepartementet etter Anders Anundsen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 20. desember 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2016 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene).
Lovvedtak 31 (2016-2017)  Lov nr. 104 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember til lov om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
Lovvedtak 32 (2016-2017)  Lov nr. 105 

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2016 til lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven).
Lovvedtak 33 (2016-2017)  Lov nr. 106 

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 2016 til:

 1. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane(eigedomsskattelova)
  Lovvedtak 34 (2016-2017)  Lov nr. 107
 2. lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
  Lovvedtak 35 (2016-2017)  Lov nr. 108
 3. lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
  Lovvedtak 36 (2016-2017)  Lov nr. 109
 4. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
  Lovvedtak 37 (2016-2017)  Lov nr. 110
 5. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
  Lovvedtak 38 (2016-2017)  Lov nr. 111
 6. lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)
  Lovvedtak 39 (2016-2017)  Lov nr. 112
 7. lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)
  Lovvedtak 40 (2016-2017)  Lov nr. 113
 8. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
  Lovvedtak 41 (2016-2017)  Lov nr. 114
 9. lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
  Lovvedtak 42 (2016-2017)  Lov nr. 115
 10. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
  Lovvedtak 43 (2016-2017)  Lov nr. 116
 11. lov om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven
  Lovvedtak 44 (2016-2017)  Lov nr. 117
 12. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)
  Lovvedtak 45 (2016-2017)  Lov nr. 118
 13. lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)
  Lovvedtak 46 (2016-2017)  Lov nr. 119
 14. lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
  Lovvedtak 47 (2016-2017)  Lov nr. 120
 15. lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier
  Lovvedtak 48 (2016-2017)  Lov nr. 121

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2016 til lov om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel).
Endringene trer i kraft 1. januar 2017.
Lovvedtak 30 (2016-2017)  Lov nr. 122

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2016 til lov om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser).
Endringene trer i kraft 1. januar 2017.
Lovvedtak 29 (2016-2017)  Lov nr. 123 

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2016 til lov om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital).
Lovvedtak 27 (2016-2017)  Lov nr. 124 

2. Forskrifter

Samferdselsdepartementet
Forskrift om lavutslippssone for biler fastsettes.
(Nyheitssak

3. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsrådene Elisabeth Vik Aspaker, Anders Anundsen og Tord Lien gis avskjed i nåde. 

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen utnevnes til statsråd og overtar styret av saker knyttet til samordning av EØS-saker og forholdet til EU i Utenriksdepartementet. Bakke-Jensen overtar som Norges representant i Nordisk ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål. Bakke-Jensen bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.  

Ordfører Terje Søviknes utnevnes til statsråd og overtar styret av Olje- og energidepartementet. 

Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen utnevnes til statsråd og overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet. Det gjøres ingen endringer i ansvarsdelingen med innvandrings- og integreringsministeren.
(Nyheitssak)

Statssekretærene André Rajan Kolve, Per-Willy Trudvang Amundsen, Ove André Vanebo, Gjermund Hagesæter og Hanne Caroline Simonsen Iversen gis avskjed i nåde fra sine embeter. 

Statssekretær Elsbeth Tronstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Elisabeth Vik Aspaker og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Frank Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet. 

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Bent Høie og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet. 

Statssekretærene Kjell-Børge Freiberg og Ingvil Smines Tybring-Gjedde gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Tord Lien og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Anniken Hauglie og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Per-Willy Trudvang Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Politisk rådgiver Toril Charlotte Ulleberg Reynolds og politisk rådgiver Anette Carnarius Elseth utnevnes til statssekretærer for statsråd Per-Willy  Trudvang Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Gruppeleder Bjørnar Laabak utnevnes til statssekretær for statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Assisterende daglig leder Frode Gaasland Hestnes utnevnes til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet, med virkning fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. 

Politisk rådgiver Morten Bakke utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet. 
(Nyheitssak)

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 20. desember 2016 kl. 1800, med mindre annet er særskilt nevnt.