Offisielt frå statsrådet 21. september 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Langskip – fangst og lagring av CO2 " lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. september 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 141 LS (2019-2020)
Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger

Finansdepartementet
Prop. 140 L (2019-2020)
Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 142 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)(Nyheitssak)

Meld. St. 32 (2019-2020)
Statens Pensjonsfond 2020
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 143 L (2019-2020)
Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Meld. St. 33 (2019-2020)
Langskip – fangst og lagring av CO2
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2019 nr. 48 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet). Endringsloven trer i kraft 1. oktober 2020, med unntak av del I, ny § 165 a første ledd tredje punktum i straffeprosessloven, som trer i kraft 1. januar 2023.

Endringene i straffeprosessloven § 165 fjerde ledd og straffeprosessloven ny § 165 a første ledd første og annet punktum samt annet ledd og tredje ledd får ikke anvendelse for sakkyndige som engasjeres eller oppnevnes før 1. oktober 2020. Straffeprosessloven ny § 165 a første ledd tredje punktum får ikke anvendelse for sakkyndige som oppnevnes før 1. januar 2023.
(Sjå punkt nr 3 Delegasjon av myndigheit)

3. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 142 a og ny § 165 a til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Sjå punkt nr 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Klagesaker m.m.

Kommunal- og regionaldepartementet
Klage fra Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida (LRS) 20. april 2020 over Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse 30. mars 2020 om avslag på søknad på utredning av grensejustering tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bucuresti, Romania, Siri Beate Barry, tillike til ambassadør i Sofia, Bulgaria.

Utnevning av ambassadør i Budapest, Ungarn, Trine Skymoen, tillike til ambassadør i Ljubljana, Slovenia.

Utnevning av konstituert underdirektør Elin Marie Hellum til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Siri Frette Allsted til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Erik Berggrav til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Iselin Hebbert Haukaas til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Monica Svenskerud til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Michael Staås Tveter til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av statsråd Frank Bakke-Jensen som direktør i Fiskeridirektoratet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
I statsregnskapet for 2020 utgiftsføres uten bevilgning inntil 1 mrd. kroner under kapittel 710, post 23 (ny) knyttet til inngåelse av forhåndsavtaler om kjøp av vaksiner mot covid-19.

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2020 under kapittel 2752, post 70 overskrides med inntil 17,5 mill. kroner, kapittel 2755, post 70 overskrides med inntil 105 mill. kroner og inntektsbevilgningen på kapittel 3710, post 10 reduseres med inntil 67,5 mill. kroner.