Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. februar

Eit lovforslag mot prispåslag ved vidaresal av billettar til kultur- og idrettsarrangement, svartebørssal, vart fremma i statsråd i dag.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. februar 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 45 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2006-2007)
Om lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 19. desember 2006 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.)
Besl. O. nr. 44 (2006-2007)  Lov nr. 10

Justis- og politidepartementet

Lov 7. januar 2005 nr. 2 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover trer i kraft 1. juli 2008.

3. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Fordeling av myndighet etter lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 60 d fjerde ledd.

4. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Norwea over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i informasjon til grunn for utarbeidelsen av figur 5.1 i Econ-rapporten                2006-064 ”Innmatingsordning for fornybar elektrisitet”. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Brussel, Jostein Helge Bernhardsen, utnevnes tillike til ambassadør i Luxembourg.
Ambassadør i Abuja, Tore Nedrebø, utnevnes tillike til ambassadør i Accra, Ghana.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Øystein Knudsen utnevnes til tingrettsdommer ved Sunnmøre tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Ekspedisjonssjef Eli Telhaug utnevnes til assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Forsvarsrådet opprettet ved kgl.res. 18. april 1947 nedlegges.

 

 

 

 

Til toppen