Offisielt frå statsrådet 23. oktober 2009

I statsrådet i dag har regjeringa blant anna fremja eit forslag for Stortinget om at slepebåtberedskapen på Sørlandet skal etablerast så snart det lèt seg gjera.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. oktober 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 25 L (2009-2010)
Endringar i lov om Statens pensjonsfond

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2009-2010)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet – bortfall av foreslått bestillingsfullmakt)

Prop. 28 S (2009-2010)
Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (slepeberedskap Sørlandet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 26 L (2009-2010)
Endringer i legemiddelloven

Justis- og politidepartementet

Prop. 27 L (2009-2010)
Endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Olje- og energidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 19. juni 2009 nr. 106 om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.) Lovens romertall II og III trer i kraft 1. januar 2010.

3.      Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Politisk sekretær Snorre Wikstrøm utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
Politisk rådgiver Mina Gerhardsen utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg.
Politisk rådgiver Ragnhild Mathisen utnevnes til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Statsadvokat Pål Lønseth utnevnes til statssekretær for statsråd Knut Storberget.
Politisk rådgiver Lubna Jaffery Fjell utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.
Avdelingsdirektør Inger-Anne Ravlum utnevnes til statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud.
(Pressemelding)
 

Justis- og politidepartementet

Assisterende regiondirektør Rita Kilvær utnevnes til visepolitimester i Telemark politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Helen Sæter konstitueres som leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker med tiltredelse fra og med 10. november 2009 frem til ny leder er utnevnt og tiltrer, dog ikke utover 31. mai 2010.

Advokat Gunnar K. Hagen konstitueres som nestleder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker med tiltredelse fra og med 10. november 2009 frem til ny leder er utnevnt og tiltrer, dog ikke utover 31. mai 2010.

5.      Andre saker

Olje- og energidepartementet

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap Produksjon AS gis tillatelse til endret regulering av Kvanngrøvatn i Eksingedalsvassdraget i Modalen kommune i Hordaland.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen