Offisielt frå statsrådet 23. september 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. september 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Styre, utval

Moderniseringsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede det offentliges innkrevingssystem:

Viseadministrerende direktør Jan Solberg, Oslo
Lovrådgiver Kjell Saghaug, Finansdepartementet, Oslo
Konstituert lagdommer Håvard Kristoffer Sandnes, NHO, Tromsø
Assisterende rådmann Solveig Løhaugen, KS, Kristiansand
Avdelingssjef/advokat Liv Marit Sylliåsen, Ringsaker
Seniorrådgiver Katarina de Brisis, Moderniseringsdepartementet, Oslo
Seniorrådgiver Oddbjørg Bakli, Oslo
Lensmann Anne Katrine Rambøl, Ballangen
(Pressemelding)

2. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Knut Klepsvik konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Petter Gjersem utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Morten Drønen utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Arne Wangsholm utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Sigve Bollestad utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Pensjonert lagdommer Inge Hobæk konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett til og med 30. september 2007.

Advokat Ragnar Eide konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. oktober 2005 til og med 30. september 2007.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Generalsekretær Helga Haugland Byfuglien utnevnes til biskop i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prost Per Halstein Nielsen utnevnes til prost i Sør-Gudbrandsdal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Sokneprest Paul Gunnar Skuland utnevnes til prost i Nord-Gudbrandsdal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av kvalitet og standarder ved donasjon, innhenting, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til omsetning på et regulert marked, og om endring av direktiv 2001/34/EF.

Oppsigelse av Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976.

Forsvarsdepartementet

Et Sentralt totalforsvarsforum med mandat opprettes.

Kongelig resolusjon 28. september 1984 om totalforsvarsnemnder i landsdelene og regionale totalforsvarsnemnder i Sør-Norge oppheves.
(Pressemelding)

Avhending av tre eiendommer i Forsvaret.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Oseberg Delta.
(Pressemelding)