Offisielt frå statsrådet 24. mars 2006

Det er i statsråd i dag fastsett at valdag for fylkestingsvalet og kommunestyrevalet blir 10. september 2007. Sjå offisielt frå statsrådet for andre vedtak.

Offisielt frå statsrådet 24. mars 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. mars 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr 46 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven) (Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr 46 (2005-2006)
Norges deltakelse i europeiske romfartsprogrammer

2. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

3. Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Kongen delegerer til Justis- og politidepartementet å oppnevne medlemmer, herunder leder og personlige varamedlemmer, til Billigheterstatningsutvalget.
(sjå pkt. 4 Styrer, utval)

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Det opprettes et nytt Billighetserstatningsutvalg til å behandle søknader om billighetserstatning av statskassen. Utvalget skal fungere i perioden 01.04.2006 – 31.12.2008
(sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)

5. Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Borghild Viken over Samferdselsdepartementet sitt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon – drift av drosjeløyve etter fylte 70 år. Klaga vert ikkje teken til følgje.

6. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Rådgiver Alexander Vik utnevnes som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Yngve Torgersen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Astri Knapstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Hedda Huseby utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 120/2005 om krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer kan bli bindende for Norge.

Tiltredelse til protokoll av 27. mars 1998 om Den internasjonale havbunnsmyndighets privilegier og immunitet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av valgdag for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget til mandag 10. september 2007.
(Pressemelding)