Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 25. februar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. februar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005)
Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 16 (2004-2005)
Leve med kulturminner
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)
A. Om lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
B. Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)
C. Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone trer i kraft for Bouvetøya 1. april 2005.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Caracas, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Quito, Ecuador.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksråd Knut Øistad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Steinar Bø konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Libanon og en tilknyttet landbruksavtale mellom Libanon og Norge, begge av 24. juni 2004.

Olje- og energidepartementet

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gis tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for Meltingvatn mv. i Mossavassdraget i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag.

Kvænangen Kraftverk AS gis tillatelse til overføring av Boullanjåkka, Slædoijåkka og Ålmaijåkka til Lassajavri i Kvænangen kommune i Troms.