Offisielt frå statsrådet 25. februar 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 25. februar 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005)
Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 16 (2004-2005)
Leve med kulturminner
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)
A. Om lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)
B. Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)
C. Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone trer i kraft for Bouvetøya 1. april 2005.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Fastsettelse av forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Caracas, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Quito, Ecuador.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksråd Knut Øistad utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Steinar Bø konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Libanon og en tilknyttet landbruksavtale mellom Libanon og Norge, begge av 24. juni 2004.

Olje- og energidepartementet

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk gis tillatelse til endring av manøvreringsreglementet for Meltingvatn mv. i Mossavassdraget i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag.

Kvænangen Kraftverk AS gis tillatelse til overføring av Boullanjåkka, Slædoijåkka og Ålmaijåkka til Lassajavri i Kvænangen kommune i Troms.