Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 26. juni 2009

I statsrådet i dag vart blant anna Ot.prp. nr. 107 (2008-2009) - Om lov om fornybar energiproduksjon til havs lagt fram. Dessutan vart Odd Olsen Ingerø åremålsbeskikka til sysselmann på Svalbard.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. juni 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 92 (2008-2009)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole

St.prp. nr. 93 (2008-2009)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 , om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende rettsakter

St.prp. nr. 94 (2008-2009)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 105 (2008-2009)
Om lov om endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 106 (2008-2009)
Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 107 (2008-2009)
Om lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven §§ 1-3 annet ledd nytt tredje punktum, 2-1 femte ledd, 2-1 sjette ledd, 2-3 femte ledd, 4-5 første ledd, 4-21 første ledd første punktum, 6-7 tredje ledd annet punktum og ny 6-7a trer i kraft 1. juli 2009.
Lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven §§2-3 fjerde ledd bokstav c, 2-3 syvende ledd, ny 2-3 b, ny 3-2 a, 4-4 annet ledd første punktum, 4-4 femte ledd første punktum, 5-7, 5-8, ny 5-9 a, 5-10, 6-1 fjerde ledd, 6-2, 6-7 første ledd første punktum, 6-7 annet ledd annet punktum, 6-7 tredje ledd første punktum, 6-10 annet ledd, 9-4 første ledd og 9-5 første ledd trer i kraft 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikraftsetting av lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) fra 1. juli 2009.

Delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 73 om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. Lovens § 7 trer i kraft fra 1. juli 2009.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og politidepartementet

Del I, II og IV i lov 19. juni 2009 nr. 77 om endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv. (gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet i norsk rett mv.) trer i kraft 3. august 2009.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Lov 19. juni 2009 nr. 81 om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF) trer i kraft 1. november 2009.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret gjelder fra 1. januar 2010.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 26 trer i kraft straks.

Endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-6 første ledd bokstav c trer i kraft straks.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 87 om registrering av innsamlinger skal gjelde fra 1. juli 2009.

Landbruks- og matdepartementet

Vedtak av Kongen i Statsråd 19. juni 2009 punkt 3 i sak om lov 19. juni 2009 nr. 98 endres slik: Med unntak av endringene i punkt 2 nedenfor, trer endringene i lovvedtaket punkt I, II, VI, VII og IX i kraft 1. juli 2009.

Vedtak av Kongen i Statsråd 19. juni 2009 punkt 4 i sak om lov 19. juni 2009 nr. 98 endres slik:  Endringene i lovvedtaket punkt III, IV, V, VI § 3 første ledd første, andre og tredje setning, opphevelsen av § 3 andre ledd og § 5, samt endringene i hele VIII trer i kraft 1. januar 2010.

Miljøverndepartementet

Fra 1. juli 2009 oppheves kapittel VII a i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77. Samtidig settes endringene i § 34-2 femte ledd fastsatt i Lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) i kraft.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 7. januar 2003 nr. 13 til samelovens språkregler.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften).

Fastsetting av forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv., med ikrafttredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsetting av forskrift om overgangsbestemmelser til endring av § 4-21 første ledd første punktum som trer i kraft 1. juli 2009.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).

Fastsetting av forskrift om endringer i Dødsårsaksregisterforskriften, Kreftregisterforskriften, Medisinsk fødselsregisterforskriften, SYSVAK-registerforskriften, MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften, Norsk pasientregisterforskriften og Forvaltningslovforskriften.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om oppheving av forskrift 2. juli 1999 nr. 719 om betalingsoppdrag til og fra utlandet og forskrift 11. februar 2000 nr. 100 om kontoavtaler.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Fastsetting av forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften).
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark.
(Pressemelding)

Fastsetting av verneforskrifter for 18 skogområder i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Hedmark.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

4.      Delegasjon av myndigheit

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet får forvaltningsansvaret for lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) kapittel 3.
Kongens myndighet etter sameloven §§ 3-2, 3-3, 3-7, 3-10 og 3-12 delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Kongens myndighet etter sameloven § 3-8 delegeres til Kunnskapsdepartementet.
Samtidig oppheves tidligere delegasjonsvedtak som delegerer Kongens myndighet etter sameloven §§ 3-2, 3-3, 3-7, 3-10 og 3-12 til Kulturdepartementet, og Kongens myndighet etter sameloven § 3-8 til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991 nr. 823.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Helse- og omsorgsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning § 55 andre ledd til Helse- og omsorgsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt.  3 Forskrifter)

Justis- og politidepartementet

Delegering til Justis- og politidepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 5-11 b nr. 2 og 3.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kongens myndighet etter lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 15 a fjerde ledd, § 15 b fjerde ledd og
§ 15 d delegeres til Justis- og politidepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Miljøverndepartementet

Den myndighet som er tillagt departementet i Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling § 6-4 tredje ledd legges til Olje- og energidepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende personer oppnevnes til kretsmeklingsmenn for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2012:
Østlandet krets: konsulent Inger Tellefsen, Oslo
                        sorenskriver Nils Dalseide, Elverum
Sørlandet krets: lagdommer Reidun Wallevik, Skien
Vestlandet krets: lagdommer Daniel Lunde, Bergen
Trøndelag krets: lagdommer Mats Stensrud, Trondheim
Nord-Norge krets: lagmann Dag Nafstad, Tromsø
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede nye innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer:

Kåre Hagen, Oslo (leder)
Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn
Glenn Kenneth Bruun, Oslo
Siri Bjørvig, Tromsø
Annichen Hauan, Oslo
Karin Høyland, Trondheim
Shahzad Asghar Rana, Oslo
Bente Skansgård, Oslo
Per Gammelsæther, Asker
Tove Johanna Fagertun, Bodø
Ivar Leveraas, Oslo

Kultur- og kyrkjedepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd i perioden 1. juli 2009 til 31. desember 2009 og perioden 1. juli 2009 til 31. desember 2011:

Som medlemmer av Norsk kulturråd for perioden 1. juli 2009 til 31. desember 2011 oppnevnes:
Regissør Bentein Baardson, Oslo
Tekstilkunstner Aslaug Juliussen, Tromsø
Daglig leder Vegard Snøfugl, Trondheim
Skuespiller Asta Busingye Lydersen, Oslo
Musiker Arnfinn Bjerkestrand, Oslo

Som medlemmer av Norsk kulturråd for perioden 1. juli 2009 til 31. desember 2009 oppnevnes:
Museumsdirektør Ivar Roger Hansen, Alstahaug
Ballettdanser Ingrid Lorentzen, Oslo
Direktør Ottar Grepstad, Volda
Direktør Solveig Øvstebø, Bergen
Forfatter Erik Fosnes Hansen, Oslo

Som numeriske varamedlemmer oppnevnes:
1.      Daglig leder Frøydis Moberg, Bergen, for perioden 01.07.2009 - 31.12.2011
2.      Dansekunstner Corinne Lyche  Campos, Oslo, for perioden 01.07.2009 -   31.12.2009
3.      Daglig leder Eivind Falk, Lillehammer, for perioden 01.07.2009 - 31.12.2011
4.      Direktør Harald Solberg, Arendal, for perioden 01.07.2009 - 31.12.2009

For perioden 1. juli 2009 til 31. desember 2011 oppnevnes som leder Bentein Baardson og som nestleder Asta Busingye Lydersen.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til interessentgruppen for overvåking og evaluering av gjennomføringen av forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer i petroleumsvirksomheten (EITI) med virkning fra 1. juli 2009:

Advokat Oluf Bjørndal, Stavanger
Vara: Frode Bøhm, Stavanger

Seniorrådgiver Håkon Nordang, Stavanger
Vara: Siv Helen Rygh Torstensen, Stavanger

Juridisk direktør Aksel Luhr, Stavanger
Vara: Karl B. Myhre, Sandnes

Risk manager Jon Jerre, Hosle

Kst. ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, Oslo
Vara: Gro Anundskaas, Nittedal

Lovrådgiver Beate Bentzen, Oslo
Vara: Stig Sollund, Oslo

Willy Olsen, Oslo

Kst. generalsekretær Gro Skaaren-Fyrsto, Oslo

Koordinator Mona Thowsen, Oslo
Vara: Per Bondevik, Oslo

Professor Ola Mestad, Oslo
Vara: Professor Atle Midtun, Oslo

Internasjonal sekretær Amalie Tofte, Oslo
Vara: Liv Undheim, Oslo

Registrert revisor Fanny Voldnes, Oslo
Vara: Camilla Houeland, Oslo

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Managua, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Panama.

Ambassadør i Maputo, Tove Bruvik Westberg, utnevnes tillike til ambassadør i Mbabane, Swaziland.

Avdelingsdirektør Ingrid Rønnaug Ofstad utnevnes til generalkonsul i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Espen Frederik Larsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Lajla Jakhelln utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjersti Ertresvaag Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Inga Marie Weidemann Nyhamar utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Mona Elisabeth Brøther utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Bård Ivar Svendsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bente Renee Follestad Bakken utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Aktor Joakim Sevrin Tranvgå Øren og høgskolelektor Knut Arild Tverås åremålsbeskikkes som nemndledere i Utledningsnemnda for 8 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Tale Teisberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget åremålsbeskikkelse av direktør Jon Arvid Lea som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 6 år med virkning fra 1. september 2009.
(Pressemelding)

Politistasjonssjef Jan Erik Strøm utnevnes til visepolitimester i Søndre Buskerud politidistrikt fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sjef for Kripos Odd Olsen Ingerø, åremålsbeskikkes til sysselmann på Svalbard for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Justis- og politidepartementet gis bemyndigelse til eventuelt å forlenge beskikkelsen med inntil tre år. 
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av rådgiver Ingrid Katrine Rogne som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. september 2009.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Karl Otto Thorheim som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. september 2009.

Forlenget konstitusjon av lovrådgiver Tonje Meinich som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet for den tid departementet bestemmer, dog ikke ut over 31. desember 2009.

Lovrådgiver Toril Kristiansen Høyland utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Sissel Kofoed utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Grunnerverver Torbjørn Mykland utnevnes til jordskifterettsleder ved Marnar jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Anders Blix Gundersen som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. juli 2009 til og med 31. desember 2009.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Senior stabsoffiser Erik Guldhav utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Anne Grøholt utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lars Petter Flåtten utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Jørn Holme åremålsbeskikkes til riksantikvar ved Direktoratet for kulturminneforvaltning for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/122/EF av 18. desember 2008 om timeshareavtaler.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2010 av avtalen av 11. januar 1978 om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Inngåelse av Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film av 2. oktober 1992.

Oppsigelse av overenskomst mellom Norge, Danmark og Sverige om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak og Kattegat av 19. desember 1966 (Skagerrakavtalen).

Undertegning av konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Med hjemmel i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 27 slås meklingskretsene Nordland, Troms og Finnmark sammen til en ny Nord-Norge krets.
(Sjå pkt. 5 Styrer og utval).

Forsvarsdepartementet

Statuttene for Krigskorset med sverd endres.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Markedshøyskolen Campus Kristiania fra 1. juli 2009 status som høyskole med fullmakter etter lovens § 3-3 annet ledd.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i studier av mulige modifikasjoner og/eller utvidelser av H2S-anleggene på Kårstø.

Nord-Salten Kraftlag A/L gis tillatelse til regulering av Forsanvatn og utbygging av Forsanvatn kraftverk i Nordland.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen