Offisielt frå statsrådet 26. mai 2020

I statsrådet i dag vart Ida Lindtveit Røse konstituert til statsråd.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. mai 2020 kl. 15.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 119 L (2019-2020)
Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 118 S (2019-2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.
Lovvedtak 100 (2019-2020)  Lov nr. 44
Loven trer i kraft 27. mai 2020.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til  midlertidig lov om endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19).
Lovvedtak 99 (2019-2020)  Lov nr. 45

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2020 til lov om endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.).
Lovvedtak 82 (2019-2020)  Lov nr. 46
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
Lovvedtak 96 (2019-2020)  Lov nr. 47
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til lov om midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19).
Lovvedtak 93 (2019-2020)  Lov nr. 48
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 95 (2019-2020)  Lov nr. 49
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til lov om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 92 (2019-2020)  Lov nr. 50
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til lov om endringer i friskolelova og utdanningsstøtteloven.
Lovvedtak 97 (2019-2020)  Lov nr. 51

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 98 (2019-2020)  Lov nr. 52

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 94 (2019-2020)  Lov nr. 53

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mai 2020 til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 102 (2019-2020)  Lov nr. 54
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 26. mai 2020 til midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 101 (2019-2020)  Lov nr. 55
Loven trer i kraft 27. mai 2020.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19 fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om ikraftsetting av midlertidig lov 26. mai 2020 om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. med overgangsbestemmelser fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om opphevelse av midlertidige forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven § 2 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Samferdselsdepartementet
Forskrift om oppheving av midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 571 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Gruppeleder Ida Lindtveit Røse konstitueres som statsråd og overtar bestyrelsen av Barne- og familiedepartementet i den perioden statsråd Kjell Ingolf Ropstad avvikler foreldrepermisjon.  
(Nyheitssak)

Seniorrådgiver Erik Lunde konstitueres med virkning fra 27. mai 2020 som statssekretær i 50 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet fram til statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund starter foreldrepermisjon. I perioden statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund avvikler foreldrepermisjon, konstitueres seniorrådgiver Erik Lunde som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i samme departement.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ministerråd Therese Løken Gheziel til ambassadør i Khartoum, Republikken Sudan med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.