Offisielt frå statsrådet 28. oktober 2016

I statsråd i dag vart det lagt fram eit forslag til opptrappingsplan for arbeidet mot vald og overgrep.

Statsråd vart halde på Oslo slott 28. oktober 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 10 L (2016-2017)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) 

Meld. St. 7 (2016-2017)
Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold 
(Nyheitssak)

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 12 S (2016-2017)
Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Prop. 11 S (2016-2017)
Varig flomvern i Opovassdraget mv.
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften), fastsettes.    

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret, fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften) fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning (postforkynningsforskriften), fastsettes. 

Kulturdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester, fastsettes. 

3. Styrer, utval

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer av tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2019: 

Faste nøytrale medlemmer:
Leder: Advokat Anne Marie Due, Oslo
Nestleder: Advokat Sigrun Sagedahl, Stavanger
Nestleder: Advokat Steffen G. Rogstad, Trondheim 

Faste medlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene:
Advokat Silje Hassellund Solberg, Oslo (LO)
Advokat Tore Trygve Dahlstrøm, Oslo (Unio)
Advokat Vetle Wetlesen Rasmussen, Nøtterøy (YS)
Advokat Silje Stadheim Almestrand, Oslo (NHO)
Advokat Gry Brandshaug Dale, Bærum (KS)
Advokat Per H. Engeland, Bærum (Virke) 

Varamedlemmer oppnevnt etter innstilling fra partene:
Advokat Ragnhild Bø Raugland, Oslo (Akademikerne)
Advokat Øyvind Sollie, Oslo (Spekter) 
(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet 
Utnevning av ambassadør i Abuja, Jens-Petter Kjemprud, tillike til ambassadør i Cotonou, Benin. 

Barne- og likestillingsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth som forbrukerombud for seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Konstitusjon av seniorrådgiver Ida Annette Grobakken som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 1. oktober 2018.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Geir Samuelsen som direktør for Justervesenet for seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

5. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, den Europeiske Union om godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger m.v. og opphevelse av EU-Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (Endringer i Schengenregelverket).
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelse til Glommens og Laagens Brukseierforening for overføringen av Veo til Tessevassdraget, fastsettes.