Meld. St. 7 (2016–2017)

Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2016, for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av alderspensjon og for utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no