Historisk arkiv

Nyheter

Ny opptrappingsplan mot vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Voldsutsatte skal få bedre beskyttelse, etterforskningen av volds- og overgrepssaker skal prioriteres, alle tjenester skal ha god og riktig kompetanse og det forebyggende arbeidet skal styrkes. Det er blant satsingsområdene i regjeringens nye opptrappingsplan mot vold og overgrep.

- Vi er stadig vitne til grove volds- og overgrepssaker, der barn og voksne har mistet livet eller har blitt alvorlig skadet. I tillegg til de menneskelige lidelsene, koster vold i nære relasjoner det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 mrd. kroner årlig. Med denne planen synliggjør vi både hovedutfordringer knyttet til vold og overgrep, særlig mot barn, og vi presenterer tiltak for å møte disse utfordringene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Et samlet storting vedtok i juni at regjeringen skulle fremme en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn. Dette er et felt som krever felles innsats fra mange sektorer, derfor er det fire statsråder som står bak dette arbeidet. Planen inneholder både tiltak for gi bedre hjelp til de berørte og tiltak for å kunne forebygge at vold og overgrep skjer. Samlet sett utgjør planen en tverrdepartemental satsing på om lag en halv milliard kroner i 2017.

Her kan du lese hele opptrappingsplanen.

Bedre hjelp til voldsofre

- Vi skal styrke offeromsorgen gjennom å etablere offeromsorgskontor i alle landets tolv politidistrikt. Sammen med kommunene skal de nye kontorene bidra til at voldsofre og deres pårørende blir ivaretatt gjennom hele straffesaken og får hjelp til å komme seg videre. Etterforskningen av saker om vold og overgrep prioriteres, kapasiteten skal styrkes og kvaliteten skal økes, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Politidistriktene skal få egne fagmiljøer for kriminalitetsbekjempelse innenfor vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Barnehusene skal få styrket kapasitet og kompetanse ved etterforskning av vold og overgrepssaker mot barn. I tillegg skal det settes ned en gruppe som skal gjennomgå et utvalg av partnerdrapssaker.

- Det er mange voldsutsatte som ikke får det behandlingstilbudet de trenger. Opptrappingsplanen skal bidra til en helse- og omsorgstjeneste som er ivaretagende, kompetent og handlingsdyktig. Også tilbudet til unge overgripere må bli bedre. Regjeringen vil bedre behandlingstilbudet til unge med problematisk og skadelig seksuell atferd, og øke kompetansen i ulike tjenester som møter disse unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Satser på forebygging og kompetanse

En annen viktig satsing i planen er på de forebyggende tiltakene. Blant annet skal det utvikles en ny nasjonal strategi for foreldrestøttede tiltak i kommunene, familievernkontorene skal få større kompetanse på vold slik at de kan hjelpe familier der det forekommer vold, og helsestasjonene skal få et tydeligere ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Det samme gjelder barnehager og skoler.

- Barnehage og skole er viktige arenaer der de ansatte både kan forebygge og avdekke vold og overgrep. Det er derfor viktig med gode kompetansetiltak for alle som arbeider i barnehage og skole. Kunnskap om vold og overgrep skal også inngå i helse- og sosialfagutdanningene og innsatsen mot mobbing intensiveres, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen støtter etableringen av Stine Sofie Senteret, et nasjonalt senter for mestring og livsglede for barn som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller vært vitne til vold, med over 20 millioner kroner.