Offisielt frå statsrådet 29. oktober 2010

I statsrådet i dag vart mellom anna ei ny forskrift om finansiering av private barnehagar fastsett. Forskrifta gjeld frå 1. januar 2011.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. oktober 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 8 S (2010-2011)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims)

Justis- og politidepartementet

Prop. 12 S (2010-2011)
Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 11 S (2010-2011)
Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 9 L (2010-2011)
Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Kunnskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 93 om endringer i barnehageloven.
Loven trer i kraft 1. januar 2011.

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om strålevern og bruk av stråling.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

4.      Delegasjon av myndigheit

Helse- og omsorgsdepartementet

Kgl. res av 10. november 2006 om fordeling av myndighet mellom Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet oppheves på samme tid som ny strålevernforskrift trer i kraft.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5.      Styrer, utval

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse:

Leder:
Journalist Trond-Viggo Torgersen, Bergen

Medlemmer:
Barne- og ungdomsarbeider Ayaanle Abby, Oslo
Skoleelev Adelina Trolle Andersen, Bærum
Selvstendig næringsdrivende Else Kristin Utne Berg, Bergen
Forsker Camilla Bernt, Bergen
Forsker Petter Bae Brandtzæg, Oslo
Styreleder Bjarne Dæhli, Oslo
Barne- og ungdomsarbeider Pål Sverre Fikse, Verdal
Styreleder Anna Holm Heide, Sogndal
Forfatter Ida Jackson, Oslo
Professor Per Selle, Bergen
Ungdomsarbeider Trond Martin Sæterhaug, Grong
Distriktssekretær Hege Samuelsen Søberg, Hamar
Forsker Guri Mette Vestby, Asker
Daglig leder Salamatu Winningah, Bodø
Forsker Dag Wollebæk, Oslo
(Pressemelding)

6.      Utnemningar m.m.

Arbeidsdepartementet

Senioradvokat Marit Bjørånesset Frogner konstitueres som dommer i Arbeidsretten for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Jakob Wahl som Arbeidsrettens leder forlenges for inntil ett år fra 1.1.2011.

Olje- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Beate Kittelsen konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 1. september 2011.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Sveits om veterinære tiltak ved handel med levende dyr, sæd, ova, embryo og animalske produkter.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og republikken Liberia om opplysningar i skattesaker.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat om opplysningar i skattesaker.

Justis- og politidepartementet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker får tillatelse i Treholt-saken til å motta vitneforklaring fra tidligere og nåværende ansatte i POT og PST, samt tidligere justisminister Mona Røkke, tidligere utenriksminister Sven Stray og tidligere utenriksråd Kjell Eliassen om forhold som ellers er hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmede stater, så fremt det ikke er tale om  opplysninger som er egnet til å svekke muligheten til samarbeid med fremmede staters etterretnings- og sikkerhetstjenester.
(Pressemelding)