Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 29. mars 2019

I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Oslo slott 29. mars 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 59 S (2018-2019)
Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av
4. april 1949

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St.16 (2018-2019)
Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer 

Forsvarsdepartementet
Prop. 60 S (2018-2019)
Investeringar i Forsvaret og andre saker

Kulturdepartementet
Prop. 58 L (2018-2019)
Endringer i kringkastingsloven mv.
(Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)
(Nyheitssak)

Meld. St. 17 (2018-2019)
Mangfald og armlengds avstand
Mediepolitikk for ei ny tid

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mars 2019 til lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU.
Lovvedtak 45 (2018-2019)  Lov nr. 8

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 26. mars 2019 til lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union.
Lovvedtak 46 (2018-2019)  Lov nr. 9 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. mars 2019 til lov om endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.).
Lovvedtak 43 (2018-2019)  Lov nr. 10
Loven trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 5 Andre saker)

3. Styrer og utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Bioteknologirådet fra 15. april 2019 til 1. mai 2023:

Leder
Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen 

Nestleder
Førsteamanuensis Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim 

Øvrige medlemmer
Professor Trine Hvoslef-Eide, Ås
Direktør Anne Ingeborg Myhr, Tromsø
Forsker Arne Holst-Jensen, Oslo
Avdelingsleder Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn
Professor Benedicte Paus, Oslo
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut, Bryne
Professor Raino Sverre Egil Malnes, Oslo
Spesialrådgiver Bente Sandvig, Bærum
Forsker Morten Magelssen, Oslo
Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo
Administrerende direktør Kristin Børresen, Stange
Forsker Ishaq Bushra, Oslo
Professor (em.) Inge Lorange Backer, Oslo

Varamedlemmer
Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus, Kristiansand
Genetisk veileder Cathrine Bjorvatn, Bergen
Førsteamanuensis Jakob Elster, Oslo
Professor Trygve Brautaset, Trondheim
Lege Ishita Barua, Oslo

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsråd Tor Mikkel Wara gis avskjed i nåde.

Partner Jøran André Smedal Kallmyr utnevnes til statsråd og overtar styret av justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tor Mikkel Wara og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 29. mars 2019 kl. 1330.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Conakry, Guinea.

Utnevning av avdelingsdirektør Marianne Fosland til generalkonsul i Rio de Janeiro, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av Anne Næss Myhrvold som direktør for Petroleumstilsynet for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av politimester Hans Sverre Sjøvold som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstitusjon av statsadvokat Inge Svae-Grotli som førstestatsadvokat og avdelingsleder ved Økokrim fra 1. april 2019 og inntil videre, dog ikke ut over 31. mars 2021.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Overføring av forvaltningsansvaret for lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 125 a fra Arbeids- og sosialdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Utanriksdepartementet
Inngåelse av en avtale om handel med varer mellom Storbritannia, Island og Norge.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017.

Samferdselsdepartementet
I overgangsregler om behandling av personopplysninger, fastsatt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018 nr. 877, oppheves § 6 annet ledd bokstav c.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Tildeling av konsesjon for oppretting og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting og tillatelse til bruk av frekvenser i området 470-694 MHz til Norges televisjon AS.
(Nyheitssak)

Til toppen