Offisielt frå statsrådet 3. september 2004

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. september 2004. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2004 til lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske mv. i Norges territorialfarvann.
Besl. O. nr. 109 Lov nr. 71

2. Føreskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift nr. 945 av 4. desember 1987 om justering av konsesjonsavgifter, årlige erstatninger og fond mv. i medhold av vassdragslovgivningen i samsvar med et framlagt forslag.

3. Klagesaker m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Lajla Ellingsen, Adresseavisen, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 4. august 2004 om ikke å gi innsyn i sak 2003/4834, dokumentene 47 og 48. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon – fortsatt drift av drosjeløyve etter fylte 70 år. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Marianne Hansen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Alf Martin Evensen utnevnes til statsadvokat ved Vestfold og Telemark statsadvokatembeter.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 59. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Jan Petersen, leder
Ambassadør Johan Ludvig Løvald
Stortingsrepresentant Marit Nybakk
Stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg
Stortingsrepresentant Bent Høie
Stortingsrepresentant Ingmar Ljones
Stortingsrepresentant Karin Ståhl Woldseth
Stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen
Stortingsrepresentant Haakon Blankenborg
Stortingsrepresentant Morten Lund
Stortingsrepresentant Sverre Hoddevik
Stortingsrepresentant Jan Sahl
Stortingsrepresentant Per Roar Bredvold
Stortingsrepresentant Anne Berit Andersen

Dekning av reise og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Romania 13.-14. september 2004.

Olje- og energidepartementet

Alta Kraftlag A/L gis tillatelse til ny regulerings- og bruksrettskonsesjon for Kåven kraftverk, Alta kommune i Finnmark.

BKK Produksjon AS gis tillatelse til planendring for Nygard pumpekraftverk i Modalen og Vaksdal kommuner i Hordaland.

Statkraft SF gis tillatelse til overføring av Oneåa til Sy-Sima kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland.

Tussa Energi AS gis tillatelse til bygging av Trandal kraftverk i Trandalselva i Møre og Romsdal.