Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 4. mai 2007

I statsråd i dag ble stortingemelding om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand behandlet. Meldingen gir en samlet fremstilling av regjeringens miljøpolitikk, viser hvor man står i miljøvernarbeidet og presenterer regjeringens politikk for å møte utfordringene framover.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. mai 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 62 (2006-2007)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Den arabiske republikken Egypt og en bilateral landbruksavtale mellom Egypt og Norge, begge av 27. januar 2007

St.meld. nr. 27 (2006-2007)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2006

St.meld. nr. 28 (2006-2007)
Om samarbeidet i NATO i 2006

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 56 (2006-2007)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte mv.)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2006-2007)
Om lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering o.a.
(Pressemelding)

St.meld. nr. 26 (2006-2007)
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. blir satt i kraft frå 10. september 2007.
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endring av forskrift 5. desember 2003 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte § 2 vert fastsett.

Endring av forskrift 5. desember 2003 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte §§ 1, 3 og 4 vert fastsett.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domssogns- og lagdømmeinndeling.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

4.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige:

Førstelagmann Arild O. Eidesen, Tromsø, leder
Rådgiver Marit Arnstad, Stjørdal
Advokat Harald Stabell, Oslo
Fylkesmann Tora Aasland, Time
Havariinspektør Edith Irgens, Kjeller
Professor Aanund Hylland, Oslo
(Pressemelding)

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Janne Julsrud utnevnes til ambassadør i Singapore, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Eksekutivdirektør i Den afrikanske utviklingsbank, Tunis, Aud Marit Wiig, utnevnes til ambassadør i Islamabad, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Kuala Lumpur, Arild Braastad, utnevnes tillike til ambassadør i Bandar Seri Begawan.

Finansdepartementet

Konstituert kommunaldirektør Bjørn Røse åremålsbeskikkes som toll- og avgiftsdirektør for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Heidi Heggenes utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Ove Hokstad utnevnes til underdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Advokat Leif G. Villars-Dahl utnevnes til dommer ved Oslo byfogdembete med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Helen Sæter utnevnes til tingrettsdommer ved Halden tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Bjørn Feyling som statsadvokat ved Riksadvokatembetet til og med 28. februar 2008.

Miljøverndepartementet

Seniorrådgiver Kjersti Gram Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Til toppen