Offisielt frå statsrådet 4. november 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om endringar i kontantstøttelova. Det vart også godkjent ein plan for utbygging og drift av Atla-feltet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. november 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Arbeidsdepartementet

Prop. 7 L (2011-2012)
Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2011)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 8 L (2011-2012)
Endringer i kontantstøtteloven

Finansdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 5 (2011-2012)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (Saldering)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 1 S Tillegg 3 (2011-2012)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 4 (2011-2012)
Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 6 L (2011-2012)
Endringar i lov om folkebibliotek
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2011-2012)
Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet.

2.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Seniorrådgiver Randi Øverland, Kristiansand, oppnevnes som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere for perioden fra 4. november 2011 til og med 3. november 2015.

3.      Klagesaker m.m.

Forsvarsdepartementet

Klage fra Bård Nicolas Vik Steen på Forsvarsdepartementets vedtak 21. september 2011 om avslag på innsyn i alle dokumenter utarbeidet med formål å forberede beslutningen om Norges militære tilstedeværelse i Libya. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Tore Eriksen oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lovrådgiver Tonje Rønneberg Ruud utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Beate Kittelsen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro,
og undertegning av en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Montenegro.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Atla.
(Pressemelding)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen