Offisielt frå statsrådet 7. november 2008

I statsråd i dag vart blant anna St.prp. nr. 11 (2008-2009) – Ei styrkt bustøtte behandla. Regjeringa vil styrkje bustøtta med 1 milliard kroner. Om lag 50 000 nye husstandar kan då få støtte.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. november 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009
(Saldering mv.)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009
(nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 12 (2008-2009)
Rettferdsvederlag frå statskassa
(Arbeidet i rettferdsvederlagsutvala i 2007 mv.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 11 (2008-2009)
Ei styrkt bustøtte
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009
(Pressemelding)

St.meld. nr. 6 (2008-2009)
NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) trer i kraft 1. januar 2009.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 88 om register for frivillig virksomhet. Loven trer i kraft fra 1. desember 2008.

3.      Forskrifter

Finansdepartementet

 Forskrifter 30. januar 1976 nr. 1 om oppkreving av lageravgift for bruk av tollvesenets pakkhus og opplagssteder, og forskrift 19. desember 2003 nr. 1621 om kontroll i den tilstøtende sone utenfor sjøterritoriet, oppheves fra 1. januar 2009.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrifter for Forollhogna nasjonalpark vedtatt ved kgl. res. av 21. desember 2001 og Knutshø landskapsvernområde vedtatt ved kronprinsregentens res. av 3. mai 2002.
(Pressemelding)

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Bjørn Jahnsen utnevnes til avdelingsdirektør (kommunikasjonssjef) i Utenriksdepartmentet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Lise Vivienne Løseth utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Maria Lundin utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av fordeling av avsetning på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2007 til tiltak mot pengespillproblemer, jf. pengespilloven § 10 andre ledd.
 

Samferdselsdepartementet

Overføring av forvaltningsansvar for lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova), frå Samferdselsdepartementet til Justis- og politidepartementet.
Samferdselsdepartementet skal framleis ha ansvaret for å fastsetje forskrifter etter bilansvarslova § 2 andre ledd andre punktum og §§ 17, 19 og 21 og til å treffe vedtak etter § 16. Samferdselsdepartementet skal og framleis ha ansvaret for å fremje kongelege resolusjonar om forskrifter og vedtak etter § 3 fjerde ledd første punktum og § 21 første ledd og andre ledd fjerde punktum.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen