Offisielt frå statsrådet 7. oktober 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. oktober 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Ot.prp. nr. 17 (2005-2006)
Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2005-2006)
Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Ot.prp. nr. 12 (2005-2006)
Om lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

Ot.prp. nr. 13 (2005-2006)
Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Ot.prp. nr. 14 (2005-2006)
Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesen)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 10 (2005-2006)
Om lov om obligatorisk tjenestepensjon
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 6 (2005-2006)
Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 5 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.)

Ot.prp. nr. 7 (2005-2006)
Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar)

Ot.prp. nr. 9 (2005-2006)
Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Ot.prp. nr. 15 (2005-2006)
Om lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Ot.prp. nr. 16 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 19 (2005-2006)
Om lov om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)

Ot.prp. nr. 20 (2005-2006)
Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2005-2006)
Om lov om endringer i jordskifteloven mv.

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 2 (2005-2006)
Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Lov 10. juni 2005 nr. 45 om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover I og III trer i kraft straks.

Lov 10. juni 2005 nr. 45 om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover II trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2005.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift 19. september 1997 nr. 1018 om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 21. april 1995 nr. 337 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrifter angående naturreservater og fuglefredningsområder i Rogaland, Hordaland, samt Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

4. Delegasjon av myndigheit

Utdannings- og forskingsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 1. april 2005 nr. 15 § 4-9 åttende ledd til Utdannings- og forskningsdepartementet.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

5. Styre, utval

Moderniseringsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et uavhengig utvalg (Karanteneutvalget) som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger mv. utenfor statsforvaltningen:

Advokat Endre Skjørestad, Sandnes, leder
Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Asker
Sorenskriver Bjørn Solbakken, Haugesund
Kommunikasjonsdirektør Elsbeth Sande Tronstad, Bærum
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Jo Arne Ødegård over Landbruksdepartementets vedtak av 18. juli 2001 om ikke å ekspropriere Hakloa Vestre under gnr. 67 bnr. 1 i Oslo kommune tas til følge.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra Nationen/Thomas Vermes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 6. september 2005 om ikke å gi innsyn i sak 200400044-38. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre, Port of Spain og Bridgetown, St. George’s (Grenada), Dag Haakon Mork Ulnes utnevnes tillike til ambassadør i Roseau (Commonwealth of Dominica).

Spesialutsending Jostein Mykletun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Harriet Solheim utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jorunn Woldstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kjersti Sommerset utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Underdirektør Dag Erling Stai utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiadvokatene Sven Arild Damslora, Anna Haugmoen Karlsen og Geir Kavlie utnevnes til statsadvokater ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Helge Ståland utnevnes til tingrettsdommer/nestleder ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Karl Magnus Norbakk utnevnes til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seniorrådgiver/nestleder Ellen Nyhus utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Helle Rolstad og konstituert tingrettsdommer Karen Wendel Sandaa utnevnes til tingrettsdommere ved Øvre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Carl-Hugo Lund, senioradvokat Espen Lindbøl, lovrådgiver Hege Christin Haukaas og advokat Per Kåre Nerdrum utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Israel om trygd med tilhørende administrasjonsavtale.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å inngå en avtale mellom Norge og Senegal om status for norske styrker under øvelsen ”Green Osprey 2005”.

Finansdepartementet

Finansdepartementet skal være rett organ til å vurdere om det skal gis innsyn etter offentlighetsloven i saker som behandles av Finansdepartementets råd for investeringsstrategi.

Forsvarsdepartementet

Avhending av åtte eiendommer i Forsvaret.

Justis- og politidepartementet

Ordningen med landsdelsberedskapspolitimestre legges ned, og Kronprinsregentens resolusjon av 13. november 1964 oppheves fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 76 Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres, overskrides med inntil 17 mill. kroner.

Landbruks- og matdepartementet

I medhold av jordloven § 14 blir plassen Hakloa Vestre under gnr. 67 bnr. 1 i Oslo kommune slik den er nærmere angitt i foredraget og med tilhørende bygninger og rettigheter å avstå til staten ved Oslo fylkeslandbruksstyre for å overdras videre til Jo Arne Ødegård.
(Sjå pkt. 6 Klagesaker m.m.)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av Fylkesplan for Trøndelag 2005-2008.
(Pressemelding)

Godkjenning av Fylkesplan for Hedmark 2005-2008.
(Pressemelding)

Godkjenning av Fylkesplan for Østfold 2004-2007.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Moderniseringsdepartementet utpekes som organ med koordineringsansvar for forvaltningens bruk av sikkeretstjenester og –produkter ved elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen iht. forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen, § 27 (1), (2) og (3).

Olje- og energidepartementet

A/L Sørfold Kraftlag gis tillatelse til bygging av nytt kraftverk i Røyrvasselva i Sørfold kommune, Nordland.

Byrkjelo Kraft AS gis tillatelse til bygging av Byrkjelo kraftverk i Myklebustdalselva, Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Kongelig resolusjon av 28. juni 2002 om skikkethetsvurdering for enkelte utdanninger – lov om universiteter og høgskoler § 42 b, og kongelig resolusjon av 5. september 2003 om hjemmel for at private høyskoler skal omfattes av § 42 b i lov om universiteter og høgskoler (skikkethetsvurdering) oppheves.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kongelig resolusjon av 23. mars 2001 fastsettelse og ikraftsetting av forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning og kongelig resolusjon av 11. desember 2002 forskrift om endring i forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanninger oppheves.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)