Offisielt frå statsrådet 8. desember 2006

Stortingsmeldinga Et aktivt og langsiktig eierskap vart lagt fram i statsråd i dag. Regjeringa si stortingsmelding om forvaltningsreforma vart også handsama.

Offisielt frå statsrådet 8. desember 2006

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. desember 2006. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 15 (2006-2007)
Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 14 (2006-2007)
Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse)

St.meld. nr. 12 (2006-2007)
Regionale fortrinn – regional framtid
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 13 (2006-2007)
Et aktivt og langsiktig eierskap
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Følgende bestemmelser i lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) trer i kraft 14. desember 2006:

  • Bestemmelsene i lovvedtaket del III som gjelder finansieringsvirksomhetsloven ny § 2-9a åttende ledd, ny § 2-9b femte ledd og ny § 2-9c annet ledd
  • Bestemmelsene i lovvedtaket del IV som gjelder verdipapirhandelloven ny § 8-10a tiende ledd, ny § 8-10b femte ledd og ny § 8-10c annet ledd

De øvrige bestemmelsene i loven trer i kraft 1. januar 2007.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. november 2006 til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (komitémodell, avtalevalg m.m.).

Loven trer i kraft 1. januar 2007, med unntak av ny § 10a i kommuneloven og ny § 36a i svalbardloven som trer i kraft 10. september 2007.
Besl. O. nr. 5 (2006-2007) Lov nr. 67

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. november 2006 til lov om endringar i jordlova mv.
Lova trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 7 (2006-2007) Lov nr. 68
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Varangerhalvøya nasjonalpark/Várnjárgga álbmotmeahcci, Syltefjorddalen naturreservat/Oarddu luondumeahcci og Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde/Biezavuona – Oardduvuona suodjemeahcci i Finnmark fylke.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Seiland nasjonalpark/Sievjju álbmotmeahcci.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) del V tredje ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Landbruks- og matdepartementet

Den myndigheit som etter odelslova §§ 16 og 31 er lagt til departementet blir lagt til Landbruks- og matdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5. Styrer, utval

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Oppnemninga av eit offentleg utval for å analysere bidrag til ein meir samstemt norsk politikk i kampen mot fattigdom i utviklingsland:

Gunstein Instefjord, avdelingssjef, Oslo (leiar)
Julie Christiansen, studentstipendiat, Oppegård
Hildegunn Gjengedal, direktør, Brussel
Anne K. Grimsrud, rådgivar, Lier
Lars Haltbrekken, leiar, Oslo
Linn Herning, student, Oslo
Audun Lysbakken, nestleiar, Oslo
Kristian Norheim, rådgivar, Oslo
Shahzad Rana, styreleiar, Oslo
Kristin Røymo, konstituert einingsleiar, Tromsø
Nina Røe Schefte, miljø- og samfunnsansvarleg, Bærum
Åsne Seierstad, forfattar, Oslo
Camilla Stang, CSR-konsulent, Oslo
Malin Stensønes, direktør, Brüssel
Arne Strand, seniorforskar, Bergen
Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom, Oslo
Håvard Aagesen, spesialrådgivar, Oslo

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underdirektør Sandra Hamilton utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Elisabeth Wemberg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Inger Gran utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Midlertidig tilsatt skattedirektør Svein Ragnar Kristensen beskikkes som skattedirektør for en åremålsperiode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Ekspedisjonssjef Pål Longva utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av fungerande avdelingsdirektør Bernhard Andreas Caspari til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Severin Vikanes utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Assisterende regionsdirektør Siv Hvidsten konstitueres som direktør for Kriminalomsorgen region sør, til og med 31. desember 2007, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Universitetslektor Tonje Fisknes utnevnes til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Ina Elisabeth Strømstad utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Maiken Rossbach Reehorst utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Njaal Severaas utnevnes til tingrettsdommer ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Berit Johnsen konstitueres som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Informasjonssjef Jon Berg utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Olafr Røsnes utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 om et felles europeisk luftrom kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 om offentlige anskaffelser mv. kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) 561/2006 av 15. mars 2006 om kjøre- og hviletid for tungtransportsjåfører.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Naturens speil. Nordiske landskapsmaleri 1840 – 1910”. Forsikringen gjelder i tidsrommet 15. januar til 5. juni 2007 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilrådning av statlig forsikring oppfylles av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Nasjonalgalleriet.

Til toppen