Offisielt frå statsrådet 8. desember 2017

I statsråd i dag er det lagt fram ein proposisjon om endringar i straffeprosessloven og folketrygdloven. Endringane handlar om tilgang og rett til offentlege ytingar ved unndraging av straff eller strafforfølging.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. desember 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 29 S (2017-2018)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 6 (2017-2018)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 32 L (2017-2018)
Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 30 L (2017-2018) 
Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 31 L (2017-2018)
Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 53 om endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.). Del I, del II, del III §§ 10 a, ny 10 b, 22 andre ledd og 25 tredje ledd trer i kraft 1. januar 2018.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2018 fastsettes.

Forskrift om endring i regler om beregning og innbetaling av avgiften på omsetting av fisk fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter, forskrift om endringer i forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal, forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal og forskrift om endringer i forskrift 17. oktober 2003 nr. 1246 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte fastsettes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven fastsettes.
Endringene trer i kraft 1. januar 2018.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret fastsettes.         

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delegasjon til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter plandelen av plan- og bygningsloven, for følgende bestemmelser: §§ 4-3, 7-1, 9-2, 11-1, 12-1, 12-5 og 19-4.
Endringene trer i kraft 1. januar 2018.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage på Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 10. juli 2017 om ekspropriasjon av del av gnr. 105 bnr. 1, pålegging av rådighetsbegrensninger på deler av gnr. 105 bnr. 1 og ekspropriasjon av hele gnr. 105 bnr. 8, begge eiendommer i Ski kommune. Klagen tas ikke til følge.

Kulturdepartementet
Klage 20. november 2017 fra Islamsk Råd Norge over vedtak 30. oktober 2017 om omgjøring av tildeling av driftstilskudd til Islamsk Råd Norge for 2017 tas ikke til følge. Kulturdepartementets vedtak 30. oktober 2017 opprettholdes.

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Knut Morten Johansen utnevnes som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrasjonssjef Gudmund Gjølstad som direktør for Sivil klareringsmyndighet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer og for øvrig på de vilkår som følger av kunngjøringen.
(Nyheitssak)

Utnevning av kommuneadvokat Bård Nordby til tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Irene Utgaard Aasen, advokat Bård Skeie Hagen, lovrådgiver Ingeborg Birgitte Holtskog Olebakken, advokat Audgunn Syse og tingrettsdommer Steinar Backe til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av grunnerverver Oddvar Kristensen til jordskiftedommer ved Aust-Agder jordskifterett og Marnar jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Henrik Kristian Flod til tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av sorenskriver Dag Bjørvik som sorenskriver ved Sandefjord tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Rune Jensen som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. januar 2018 til og med 31. desember 2019.

Konstitusjon av pensjonert sorenskriver Stig Halvor Viken som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. februar 2018 til og med 31. januar 2020.

Olje- og energidepartementet
Konstitusjon av rådgiver Kristin Rasdal som underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Linda Hofstad Helleland ved behandling av saker hvor statsråd Helleland på grunn av sitt verv som visepresident i WADA er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen til inhabilitet. 
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Helseregion Midt-Norge utgjøres av fylkeskommunene Møre og Romsdal og Trøndelag fra 1. januar 2018.

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelse til Nordkraft Magasin AS for regulering av Håvikvassdraget fastsettes.

Ballangen Energi AS gis tillatelser til fortsatt regulering av Hjertvatn, overføring av Røvatn og til oppgradering av Hjertvatn kraftverk og bygging av Røvatn kraftverk i Ballangen kommune.
(Nyheitssak)

Til toppen