Offisielt frå statsrådet 9. desember 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. desember 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 31 (2005-2006)
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)

St.prp. nr. 32 (2005-2006)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av
29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud

St.prp. nr. 33 (2005-2006)
Om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet

Finansdepartementet

St.prp. nr. 34 (2005-2006)
Om endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 35 (2005-2006)
Navigasjonssystemet Loran-C – forslag om forlenga drift i 2006
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 36 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

Besl. O. nr. 1 (2005-2006) Lov nr. 107

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Besl. O. nr. 2 (2005-2006) Lov nr. 108

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

Besl. O. nr. 3 (2005-2006) Lov nr. 109

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endring i lov

29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Besl. O. nr. 4 (2005-2006) Lov nr. 110

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endring i lov

13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

Besl. O. nr. 5 (2005-2006) Lov nr. 111

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Besl. O. nr. 6 (2005-2006) Lov nr. 112

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 7 (2005-2006) Lov nr. 113

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i lov

12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Besl. O. nr. 8 (2005-2006) Lov nr. 114

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).

Besl. O. nr. 9 (2005-2006) Lov nr. 115

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. desember 2005 til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Besl. O. nr. 10 (2005-2006) Lov nr. 116

Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling trer i kraft 1. januar 2006.

Med ”departementet” i lovvedtaket § 4-4, § 5-4, § 7-1, § 8-2, § 9-1 og § 10-2 menes Finansdepartementet.
(Pressemelding)

Lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) trer i kraft 1. januar 2006.

Med departementet menes i lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) lovvedtak del I (følgende nye bestemmelser i verdipapirhandelloven: § 5-4 nr. 3 og nr. 8, § 5-5 nr. 4 og nr. 11, § 5-8 annet ledd, femte ledd og sjette ledd annet punktum, § 5-11 tredje ledd, § 5-12 annet ledd, § 5-13 første ledd tredje punktum og annet ledd, § 5-14 første ledd tredje punktum og tredje ledd, § 5-19 sjette ledd, § 5-21 første ledd annet punktum, § 14-1 fjerde ledd) Finansdepartementet.

Med departementet menes i lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) lovvedtak del III tredje ledd Finansdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Ny § 6 – 11a i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper gjelder frå 1. januar 2006.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1119 om endring i forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 2. juni 1960 nr. 2 i medhold av oreigningsloven § 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep.

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) kapittel 6.

5. Styre, utval

Finansdepartementet

Med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) §§ 6 og 9, gjenoppnevnes følgende medlemmer med personlige vararepresentanter til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2006 – 31. desember 2009:

Medlem: Avdelingsdirektør Vivi Lassen, Oslo
Vararepresentant: Siviløkonom Kari Broberg, Lena

Medlem: Daglig leder Brit Rugland, Stavanger
Vararepresentant: Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø
Medlem: Professor Øystein Thøgersen, Bergen
Vararepresentant: Førsteamanuensis Ingunn Myrtveit, Oslo
(Pressemelding)

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Canberra, Wellington, Rarotonga og Suva, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Port Moresby, Papua Ny-Guinea.

Ambassadør i Pretoria, Windhoek og Maseru, Ove Thorsheim, utnevnes tillike til ambassadør i Gaborone, Republikken Botswana.

Seniorrådgiver Betzy Marie Ellingsen Tunold utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Rune Fagerli utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til stillingen som nestleder ved Seksjon for investeringsstyring i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Moderniseringsdepartementet

Utnemning av seniorrådgiver Lars-Henrik Myrmel-Johansen til avdelingsdirektør i Moderniseringsdepartementet med tiltreding frå det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Personal- og organisasjonsdirektør Grete Sofie Bratlie utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Bente Lie utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Odd Eriksen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Helga Pedersen til å behandle avhendingen av Obrestad fyrstasjon i Hå kommune.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA) kan bli bindende for Norge.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av konvensjon om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske land (Nordisk arrestordre).

Forsvarsdepartementet

Kongelig resolusjon 3. mai 1991 om godkjenning av nytt Tjenestereglement for Forsvaret, klasse 310 Mobiliseringsregler for Forsvaret, oppheves med virkning fra 1. februar 2006.

Nytt styrkeoppbyggingssystem for Forsvaret trer i kraft fra samme dag.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å fastsette styrkeoppbyggingssystemet i tråd med retningslinjer gitt i denne kongelige resolusjon. Denne fullmakten kan delegeres til forsvarssjefen.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å stadfeste nødvendige endringer i styrkeoppbyggingstiltakene i Beredskapssystem for Forsvaret.

Avhending av tre næringseiendommer og to boliger i Forsvaret.

Landbruks- og matdepartementet

Opprettelse av Bioforsk som eget forvaltningsorgan med særskilt fullmakt administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 1. januar 2006.

Utdannings- og forskingsdepartementet

Fastsettelse av nye vedtekter for Meteorologisk institutt.