Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 9. mai 2008

Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet - Samvirke og samordning.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. mai 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 56 (2007-2008)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008-2013

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp.nr. 55 (2007-2008)
Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)
(Pressemelding)Forsvarsdepartementet

St.prp.nr. 55 (2007-2008)
Om investeringar i Forsvaret
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp.nr. 58 (2007-2008)
Om lov om endringar i legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr

Justis- og politidepartementet

St.meld.nr. 22 (2007-2008)
Samfunnssikkerhet
Samvirke og samordning
(Pressemelding)

 Kunnskapsdepartementet

Ot.prp.nr. 57 (2007-2008)
Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp.nr. 56 (2007-2008)
Om lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker).
Loven trer i kraft 1. juni 2008.
Besl. O. nr. 52 (2007-2008)  Lov nr. 13

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Besl. O nr. 55 (2007-2008)  Lov nr. 14

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O nr. 56 (2007-2008)  Lov nr. 15

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
Besl. O nr. 57 (2007-2008)  Lov nr. 16

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O nr. 58 (2007-2008)  Lov nr. 17

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven). 
Besl. O nr. 59 (2007-2008)  Lov nr. 18

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O nr. 60 (2007-2008)  Lov nr. 19

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i lov 6. juni 1975
nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O nr. 61 (2007-2008)  Lov nr. 20

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O nr. 62 (2007-2008)  Lov nr. 21

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Besl. O nr. 63 (2007-2008)  Lov nr. 22

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O nr. 64 (2007-2008)  Lov nr. 23

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Besl. O nr. 65 (2007-2008)  Lov nr. 24

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
Besl. O nr. 66 (2007-2008)  Lov nr. 25

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Besl. O nr. 67 (2007-2008)  Lov nr. 26

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
Besl. O nr. 68 (2007-2008) Lov nr. 27

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 71 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O nr. 69 (2007-2008)  Lov nr. 28

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O nr. 70 (2007-2008)  Lov nr. 29

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endring i lov 29. juni 2007 nr. 47 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O nr. 71 (2007-2008)  Lov nr. 30

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O nr. 72 (2007-2008)  Lov nr. 31

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Besl. O nr. 73 (2007-2008)  Lov nr. 32

Ikraftsetjing 1. september  2008 av
Kapittel II i lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. (Lov nr. 19)

Kapittel II i lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).  (Lov nr. 21)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven.
Besl. O nr. 54 (2007-2008)  Lov nr. 33

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. april 2008 til lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven.
Helsepersonelloven § 21a, helseregisterloven § 13a og endringene i helseregisterloven § 34 trer i kraft straks.
Besl. O nr. 53 (2007-2008)  Lov nr. 34

3.      Forskrifter

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) fastsettes. Endringene trer i kraft straks.

4.      Delegasjon av myndigheit

Justis- og politidepartementet

Delegasjon til Justis- og politidepartementet av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter § 1 i lov 19. desember 1969 nr. 75 om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

5.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statsråd Bård Vegar Solhjell oppnevnes som settestatsråd for statsråd Tora Aasland for behandlingen av saker som gjelder IRIS AS relatert til den perioden statsråd Tora Aasland var styremedlem i selskapet.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstitusjon av seniorrådgiver Lise Hauge til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 1. april 2009.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Else Staven til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Utnevning av administrerende direktør Knut Børve til ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 131/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-handlingsprogrammet for å forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner og for å verne voldsoffer og risikogrupper (DAPHNE III 2007-2013) kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Bosnia-Hercegovina om lettelser i utstedelsen av visa.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Bjarne Håkon Hanssen med ektefelle ved besøk til Beijing i tiden 5.-10. september 2008.

Justis- og politidepartementet

Politimestrene Geir Ove Heir og Anne Rygh Pederen skal tilhøre påtalemyndigheten selv om de ikke har juridisk embetseksamen.

Opphevelse av kongelig resolusjon 19. desember 1969 nr. 1 om nordisk konvensjon 6. februar 1931 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål fra den tid endringsoverenskomsten av 26. januar 2006 trer i kraft mellom de nordiske landene.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Kommunal- og regionaldepartementet

Vedtekter for Kompetansesenter for distriktsutvikling – Distriktssenteret fastsettes.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Tildelingen av 416,7 mill. kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål fordeles.
Kultur- og kirkedepartementet får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål, fullmakt til å disponere renter, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til kulturformål.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Avinor AS vert gjeve løyve til å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for å etablere bygning og å drive radaranlegg på Vardfjell i Alta kommune.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen