Offisielt frå statsrådet 9. september 2005

Offisielt frå statsrådet

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. september 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

St.prp. nr. 78 (2004-2005)
Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Grønland, underskriven i Oslo 4. august 2005
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 113 (2004-2005)
Om lov om oppheving av løsgjengerloven og om endringer i straffeloven mv. (eget straffebud mot vold i nære relasjoner mv.)
(Pressemeldinger)

Ot.prp. nr. 114 (2004-2005)
Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 112 (2004-2005)
Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)
(Pressemelding) (Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Ikraftsetting av midlertidig lov 17. juni 2005 nr. 95 om arbeids- og oppholdstillatelse for vietnamesere på Filippinene med nære slektninger i Norge. Loven trer i kraft 1. oktober 2005.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Indre Wijdefjorden nasjonalpark.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag.
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon.
(Pressemelding)

4. Styre, utval

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere den statlige støttepolitikken til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner:

Leder:
Forsker Guro Ødegård, Oslo

Medlemmer:
Næringsrådgiver Dilek Ayhan, Bærum
Student Hans Augun Parmann, Tromsø
Nettredaktør Christoffer Grønstad, Gjøvik
Student Christer Hodne Bjørge, Bergen
Daglig leder Kristin Aase, Oslo
Advokat Ramborg Elvebakk, Oslo
Seniorforsker Svein Ingve Nødland, Stavanger
Lærer Alise Narjord, Røyken

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å revidere skifteloven mv.:

Professor dr. juris Peter Lødrup, Bærum, leder

Førsteamanuensis dr. juris Torstein Frantzen, Bergen

Advokat Annette J. Musæus, Oslo

Seksjonssjef Børge Bloch Trondvold, Melhus

Kst. justitiarius Tove Merete Voldbæk, Oslo

5. Utnemningar m.m.

Barne- og familiedepartementet

Politimester Beate Gangås åremålsbeskikkes som likestillings- og diskrimineringsombud for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Siren Solhaug utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Halvor Hvideberg utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Vebjørn Wiken utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Lars Christian Sæther utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme.

Ratifikasjon av Protokoll av 28. november 2003 om eksplosive krigsleivningar til FN-konvensjonen om forbod mot eller restriksjonar på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål eller som kan ramme vilkårleg.

Bevilgningen i statsbudsjettet 2005 under kap. 101 Utenriksstasjonene, post 21 Spesielle driftsutgifter kan overskrides med inntil 5 mill. kroner.

Et mindreforbruk på inntil 5 mill. kroner av bevilgningen under kap. 101 Utenriksstasjonene, post 21 Spesielle driftsutgifter, øremerket oppfølging av naturkatastrofen i Sørøst-Asia, kan omdisponeres til redningsarbeidet etter orkanen i USA.

Forsvarsdepartementet

Avhending av en boligeiendom og en lagereiendom i Forsvaret.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”1905 – 1935 Ekspresjon! Edvard Munch. Tysk og norsk kunst i tre tiår” ved Munch-museet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 1. oktober 2005 – 20. januar 2006.

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet får samtykke til å overskride bevilgningen for 2005 med inntil 5 mill. kr under kap. 1471 Norsk Polarinstitutt post 21 Spesielle driftsutgifter.