Offisielt frå statsrådet

16. mars 2007

Regjeringen la i statsråd i dag fram forslag til ny strukturpolitikk for fiskeriflåten. Regjeringen legger også fram forslag innen justisområdet, blant annet nye forslag til gjennomføring av straff og bedring av innholdet i soningen.

Statsråd vart halde på Oslo slott 16. mars 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 50 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013)

St.prp. nr. 51 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av fellesskapsprogrammet for sysselsetting og sosial solidaritet – PROGRESS (2007-2013)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2006–2007)
Om lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 52 (2006-2007)
Dekning av kostnader knyttet til oljeforurensning fra fartøyet MS ”Server”

St.meld. nr. 21 (2006-2007)
Strukturpolitikk for fiskeflåten

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2006-2007)
Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.)
(Pressemelding)

 2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8 . februar 2007 til lov om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.)
Lovvedtaket del I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII og XIII trer i kraft straks.
Lovvedtaket del X og XI gis tilbakevirkende kraft for frilansere for innskuddsåret 2006.
Besl. O. nr. 55 (2006-2007) Lov nr. 11
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. februar 2007 til lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.
Besl. O. nr. 50 (2006-2007) Lov nr. 12

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lovvedtaket del V til å fastsette forskrifter delegeres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter lovvedtaket XIII til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

5.      Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Kjetil Løset over Samferdselsdepartementet sitt vedtak 19. februar 2007 om avslag på krav om innsyn i brev frå Regjeringsadvokaten til Samferdselsdepartementet om vurdering av uheimla bruk av bompengemidlar.  Klaga vert ikkje teke til følgje.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Ove Thorsheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd John Mikal Kvistad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Marianne Moe utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorkonsulent Erling Søraa utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utenriksråd Sven Erik Svedman utnevnes til ambassadør i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør May-Elin Stener utnevnes til ministerråd i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Sentral-Asia, Mette Kongshem, utnevnes  tillike til ambassadør i Astana, Kasakhstan.

Hjemmebasert ambassadør for land i Sentral-Asia, Mette Kongshem, utnevnes tillike til ambassadør i Tasjkent, Usbekistan, og Bisjkek, Kirgisistan.

Ambassadør i Amman, Mette Ravn, utnevnes tillike til ambassadør i Bagdad, Irak.

Ambassadør i Lisboa, Inga Magistad, utnevnes tillike til ambassadør i Praia, Kapp Verde.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utnemning av departementskonstituert avdelingsdirektør Svein Berbu til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Forsvarsdepartementet

Oberst Per Egil Rygg utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Seksjonssjef Grethe Kleivan utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Politiadvokat Jan Atle Hansen utnevnes til tingrettsdommer ved Aust-Agder tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Jan Ivar Brønn utnevnes til sorenskriver ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam utnevnes til jordskifterettsleder ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert sorenskriver Erik Dagfinn Elstad konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett fra og med 01. april 2007 til og med 28. februar 2009.

Politiinspektør Johan Brekke åremålsutnevnes til politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Avdelingsdirektør Kari Brustad utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Gunnar Hagen utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til Kina og Indonesia 24. – 31. mars 2007.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Avtale mellom Norge og Malawi om ettergivelse av Malawis gjeld til Norge inngås.

 Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet gis samtykke til å utgiftsføre i statsbudsjettet for 2007 inntil 225,5 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Endringer i Norsk Tipping AS’ vedtekter og instruks for selskapets styre vedtas.

Statlig forsikring for utstillingen ”Egon Schiele” ved Munch-museet.  Forsikringen gjelder i tidsrommet 10. april til 28. juni 2007 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles ved Munch-museet.

Statlig forsikring for utstillingen ”Pontus Hulténs samling” ved Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden.  Forsikringen gjelder i tidsrommet 25. april til 15. august 2007 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden.

Kunnskapsdepartementet

Med hjemmel i § 1-2 i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsettes det at Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier med virkning fra 1. april 2007 godkjennes som høyskole med de rettigheter det medfører.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Alve.

Statsministerens kontor

Statsråd Knut Storberget oppnevnes som settestatsråd for utenriksminister Jonas Gahr Støre for å ta stilling til spørsmål i forbindelse med håndtering av Utenriksdepartementets bevilgninger til Norges Røde Kors knyttet til lastebiltransport i humanitære kriseområder.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen