St.prp. nr. 50 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs ­rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007–2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget