Offisielt frå statsrådet 27. mars 2009

Ei rekkje endringar i eigedomslovene i landbruket, med odelslova, konsesjonsloven og jordlova som dei viktigaste, vart behandla i statsråd i dag.

Statsråd vart halde på Oslo slott 27. mars 2009. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 52 (2008-2009)
Om samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (forordning (EF) 767/2008 om Visa Information System (VIS), og rådsbeslutning 2008/633 om tilgang til VIS for utpekte myndigheter og Europol)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2008-2009)
Om lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2008-2009)
Om lov om endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv. (gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet i norsk rett mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 49 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2008-2009)
Om lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 47 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2008-2009)
Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

 

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2009 til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon).
Besl. O. nr. 60 (2008-2009)  Lov nr. 16.

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 19. desember 2008 nr. 108 om endringar i pasientskadeloven m.m. (dekking av advokatutgifter og forlengd søksmålsfrist). Loven trer i kraft 1. april 2009.

 

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om dekning av pasienters utgifter til advokat etter pasientskadeloven § 11.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift for Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark vedtatt ved kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 2002.

 

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom vert vedteke.

 

4.      Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Den myndighet som er tillagt Miljøverndepartementet til å vedta statlig arealplan etter plan- og bygningsloven § 18 overføres til Olje- og energidepartementet når det gjelder Tysvær vindkraftverk med tilhørende elektriske anlegg og tilleggsanlegg.

 

 

5.      Klagesaker m.m.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Sameiet Kalmarhuset på Samferdselsdepartementets vedtak av 2. juli 2008 om samtykke til ekspropriasjon av bruksrett til fast eiendom for plassering av basestasjon for elektronisk kommunikasjonsnett og utstyr for elektronisk kommunikasjon på eiendommen gnr. 165, bnr. 190 i Bergen kommune. Klagen tas delvis til følge ved at departementets vedtak opprettholdes med den endring at bruksretten som det gis samtykke til å ekspropriere gjøres tidsbegrenset frem til 31. desember 2017.

 

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Liv Monica Stubholt gis avskjed i nåde.
Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård utnevnes til statssekretær for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

Statssekretær Kjell Erik Øie gis avskjed i nåde.
Politisk rådgiver Lotte Grepp Knutsen utnevnes til statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt i Barne- og likestillingsdepartementet.
(Pressemelding)

 

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Knut Solem utnevnes til ambassadør i Manila med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

 

Forsvarsdepartementet

Beordring av generalmajor Roar Sundseth til tjeneste i stillingen som sjef for Innovasjon, nettverkskapasiteter og infrastruktur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Beordring av kontreadmiral Trond Grytting til tjeneste i stillingen som nestkommanderende/stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Beordring av generalmajor Finn Kristian Hannestad til tjeneste i stillingen som sjef for Operasjonsstab ved Forsvarets operative hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Per Sverre Opedal utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til teneste i stillingen som generalinspektør for Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Administrerende direktør Bjørn Kristoffer Erikstein utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Viseadministrerende direktør Mari Trommald utnevnes til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Elisabeth Deinboll konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 30. november 2009.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Hans Andre Vikheim som statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter fram til 28. februar 2010.

Lagdommer Eirik Akerlie utnevnes til lagmann ved Borgating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Økokrimsjef Einar Høgetveit, advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen, konstituert lagdommer Ole Nyfløt og konstituert lagdommer Elin Holmedal utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiadvokat Oddbjørg Angell utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsadvokat Rune Høgberg utnevnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Nestleder/dommer Johan Kristian Øydegard utnevnes til tingrettsdommer ved Ringerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Administrasjons- og markedsansvarlig Frode Pettersen utnevnes til jordskiftedommer ved Indre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

 

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Harald Assev utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Lise Hauge utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Per Eivind Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale med USA om utveksling og utlån av materiell og tjenester mellom de to lands militære styrker.

 

Finansdepartementet

Følgende resolusjoner oppheves:

Kongelig resolusjon 24. november 1967. Ikrafttredelse av tolloven. Delegering av myndighet.

Kronprinsregentens resolusjon 26. juni 1992. Delegering av myndighet etter lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) § 15 første ledd nr. 3 og § 59 A

Kongelig resolusjon 14. mai 1993. Delegering av myndighet etter tolloven § 5

Kongelig resolusjon 3. juni 1994. Delegering av myndighet etter lov 3. juni 1994 nr. 14 om endringer i lov om toll (tolloven)

Kongelig resolusjon 30. juni 1995. Delegering av myndighet etter tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3, §§ 5 og 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen